Besluitenlijst week 4 - 2023

Vastgesteld 31 januari 2022

Brief aan de gemeenteraad inzake ‘Terugblik jaarwisseling 2022/2023’

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over het verloop van de jaarwisseling 2022/2023 en de dagen die hieraan vooraf gingen.

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Brief aan de gemeenteraad inzake Raadsinformatiebrief Proces Participatiebeleid & Omgevingswet

Het college van B&W heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over het verdere proces rondom het vormgeven van het participatiebeleid.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Subsidiebeschikking financiële bijdrage 2023 Stadslabs Sittard Geleen

Het college van Burgemeester en Wethouders verleent aan Stadslabs Sittard Geleen een subsidie  van € 500.000 voor de maatschappelijke initiatieven van de Stadslabs Sittard Geleen, zoals al was opgenomen in de Programmabegroting 2023. Ook in 2023 kan Stadslabs Sittard Geleen zich hierdoor, als onafhankelijk platform, inzetten voor Sittard-Centrum, Geleen-Centrum en de circulaire stad.

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Waardering particuliere opvang Oekraïense ontheemden  

Het college stelt over de kalenderjaren 2022 en 2023 een waardering in voor de gasthuishoudens in de gemeente Sittard-Geleen die opvang bieden aan Oekraïense ontheemden. De opvang moet minimaal drie maanden duren of hebben geduurd. 
Per jaar ontvangt elk gasthuishouden eenmalig een lokale cadeaubon ter waarde van 50 euro.

Portefeuillehouder: wethouder Judith Bühler

Brief aan de gemeenteraad over de stand van zaken van de evaluatie van de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL)

Het college heeft besloten de gemeenteraad per brief te informeren over de stand van zaken van de evaluatie van de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL).

Portefeuillehouder: wethouder Yvonne Salvino-Meijer

Verslag dienstreis Vlaanderen 2022

Het college van B&W heeft kennisgenomen van de memo en het verslag van de dienstreis naar Vlaanderen van wethouder Salvino-Meijer en heeft besloten deze memo te zenden aan de fractievoorzitters.

Portefeuillehouder: wethouder Yvonne Salvino-Meijer

Verzoek financiële ondersteuning onderhoud café-zaal Aurora Grevenbicht

Het college van B&W heeft besloten om een verzoek voor financiële ondersteuning voor onderhoud aan café-zaal Aurora af te wijzen.

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 inzake vervolgvragen op vragenhalfuurtje Bie Zefke

De fractie Lokaal Sittard-Geleen-Born heeft vervolgvragen gesteld naar aanleiding van het vragenhalfuurtje over Bie Zefke in de gemeenteraad. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

Vragen ex artikel 43 RVO inzake nieuwe locatie Moveoo

De fractie Lokaal Sittard-Geleen-Born heeft vragen gesteld over een nieuwe locatie van Moveoo. Deze artikel 43 vragen zijn door het college van B&W beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Portefeuillehouder: wethouder Ivo Tillie

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Wilt u meer informatie over een besluit? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Sittard-Geleen. Het Klant Contact Centrum is te bereiken op werkdagen op 14 046.