College van Burgemeester en Wethouders

 • Samenstelling College B&W

  Het dagelijks bestuur van de gemeente is in handen van het college van burgemeester en wethouders.

  Het college heeft momenteel 6 wethouders; 2 van het CDA, 2 van het GOB, 1 van de PvdA en 1 van D66. Burgemeester en wethouders zijn ieder verantwoordelijk voor een aantal bestuurlijke taken (portefeuilles). Ze zijn samen verantwoordelijk voor het beleid. Dat beleid ligt in hoofdlijnen vast in het coalitieakkoord.

 • Besluiten

  Hier kunt u wekelijks de besluiten van het college van burgemeester en wethouders lezen. Mocht u over een bepaald onderwerp meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke ambtenaar (bij elk besluit staan naam, telefoonnummer en e-mailadres vermeld)

 • Coalitieakkoord

  pdf, 2MB

  Burgers en stad, een combinatie van kracht. Download het coalitieakkoord van CDA, GOB, PvdA, D66 en VVD van 30 april 2014

 • Portefeuilleverdeling

  24 januari 2016, pdf, 50kB

  De beleidsterreinen/aandachtsgebieden zijn verdeeld over de collegeleden; de zogenoemde portefeuilleverdeling. (vastgesteld op 3 maart 2014)

 • Persvragen en woordvoering

  Journalisten kunnen hun vraag telefonisch stellen via de perstelefoon, deze is 24/7 bereikbaar. Tijdens kantooruren zijn de woordvoerders beschikbaar voor vragen over een specifieke portefeuille.

 • Uitnodigingen en representatie

  Wilt u het College van Burgemeester en Wethouders uitnodigingen voor een bijzondere gelegenheid (feest, evenement, jubileum), stuur de uitnodiging dan tijdig toe (liefst zes weken van te voren).

 • Overzicht declaraties door leden College B&W

  Op deze pagina's publiceren we per kwartaal de onkostendeclaraties van de leden van het college van B&W. In verband met de indienings- en verwerkingstermijn van de declaraties wordt het declaratie-overzicht een kwartaal na afloop van de einddatum van het vorige kwartaal gepubliceerd.

 • Klacht, bezwaar of melding

  U vindt dat een medewerker van de gemeente u onjuist heeft behandeld. Of: het gemeentebestuur heeft in uw ogen een fout besluit genomen. Of: uw wilt bezwaar of een zienswijze indienen. Wat doet u dan en hoe doet u dat? En wat is het verschil tussen een klacht, een bezwaar en een melding?

 • Bekendmakingen

  Op overheid.nl en officielebekendmakingen.nl staan alle bekendmakingen van de gemeente Sittard-Geleen. Dat zijn bijvoorbeeld verordeningen, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en verkeersbesluiten.

 • Wet en regelgeving

  De gemeente neemt haar besluiten op basis van de wet- en regelgeving van de Europese Unie, het Rijk en de decentrale overheden (provincies, gemeenten en waterschappen).

Uitgelicht