De bezuinigingsmaatregelen

Lees de belangrijkste bezuinigingsmaatregelen met de toelichting waarom we deze keuze hebben gemaakt.

Hieronder leest u de belangrijkste bezuinigingsmaatregelen met de toelichting waarom we deze keuze hebben gemaakt.

Geen subsidie meer voor muziek- en dansonderwijs

De gemeente bouwt de subsidie aan Artamuse in drie jaar af. Dat levert uiteindelijk in 2022 1 miljoen euro op. In 2019 krijgt Artamuse evenveel subsidie als in 2018. De afbouw van de subsidie aan het muziek- en dansonderwijs gaat pas in 2020 in. Dan krijgt Artamuse een derde van het subsidiebedrag minder. In 2021 tweederde subsidie minder en in 2022 beëindigt de gemeente de subsidie helemaal.

Waarom deze maatregel?
In 2012 heeft de gemeenteraad deze maatregel al goedgekeurd. Toen was het de bedoeling dat Artamuse zou samengaan met De Domijnen. Ze zouden dan één cultuurinstelling voor de hele gemeente vormen. Het uitgangspunt in 2012 was ook al dat de overheid niet verantwoordelijk is voor muziekonderwijs. Inwoners, verenigingen en instellingen kunnen dit ook zelf organiseren. Dat uitgangspunt is niet veranderd.

De gemeenteraad heeft aan het het college gevraagd te onderzoeken hoe andere gemeenten eigentijds en betaalbaar muziek- en dansonderwijs aanbieden. Ook wil de gemeenteraad meer informatie over de evaluatie van De Domijnen. En dat Artamuse en De Domijnen samen spreken over hoe muziek- en dansonderwijs in onze gemeente vorm kan krijgen na 2020.

Bijzonderheden
Overigens bestaat er een regeling voor mensen met een kleine beurs om toch muziek- en dansonderwijs te kunnen volgen. Dit blijft ook in de toekomst zo. Ook blijft er nog geld beschikbaar om muziekverenigingen te helpen bij het organiseren van muziekonderwijs.

Afbouwen subsidie trainingscentra Sportzone

De gemeente gaat de subsidies aan de landelijke en regionale (sport)trainingscentra (bijvoorbeeld turnen, handbal, atletiek) op de Sportzone afbouwen.  Dat bespaart zo’n 500.000 euro.

Waarom deze maatregel?
Het college vindt dat de nadruk moet liggen op lokale sportvoorzieningen en niet op (boven)regionale voorzieningen.

Minder ondersteuning aan het bedrijfsleven

De gemeente gaat minder geld uitgeven aan de Economische samenwerking Zuid-Limburg (ESZL). Dat levert 270.000 euro op. Ook stopt de gemeente met de investerings- en vestigingssubsidie aan het bedrijfsleven. Dat bespaart eenmalig 1.350.000 euro en structureel 100.000 euro.

Waarom deze maatregel?
Op economisch gebied gaat het goed in Limburg en vooral ook in Sittard-Geleen. Het bedrijfsleven groeit in omzet en winsten. Daarom hoeft de gemeente niet meer te investeren in (nieuw) economisch beleid. Sterker nog, we kunnen nu terugverdienen op het beleid dat we hebben gevoerd toen het economisch een stuk minder goed ging.

De belastingen gaan omhoog

In 2019 stijgen de gemiddelde woonlasten met gemiddeld 7 procent. U betaalt dan gemiddeld 794 euro per woning. Dat komt doordat de onroerendezaakbelasting met 12,3 procent omhoog gaat en u meer betaalt voor de afvalstoffenheffing.

De hondenbelasting gaat met 40 procent omhoog. Heeft u één hond, dan betaalt u in 2019 een bedragvan 88,20 euro. De gemeenteraad heeft dit begin 2018 al besloten, maar de invoering uitgesteld tot 2019. Inwoners met een smalle beurs kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van de hondenbelasting en hoeven dan geen hondenbelasting te betalen. De kosten hiervan (40.000 euro) worden betaald door de toeristenbelasting te verhogen.

Waarom deze maatregel?
De inkomsten van de gemeenten moeten omhoog. En dat kan alleen via de gemeentelijke belastingen: onroerendezaakbelasting, hondenbelasting en de toeristenbelasting.

Parkeren wordt duurder

De parkeertarieven gaan omhoog. Parkeren wordt 50 cent per uur duurder. Ook het (gedeeltelijk) gratis parkeren in de parkeergarages in Geleen en Sittard vervalt. Het afschaffen van gratis parkeren levert naar verwachting 450.000 euro op

Waarom deze maatregel?
Uit de parkeergegevens blijkt dat er minder parkeerkaartjes worden gekocht. Daardoor heeft de gemeente minder parkeerinkomsten dan aanvankelijk begroot. En dat levert een ‘gat’ op in de begroting. De gemeenteraad heeft begin 2018 al besloten om het tarief voor parkeren met ingang van 2019 te verhogen.

Maatregelen in het sociaal domein

Het sociaal domein is een verzamelnaam voor allerlei regelingen om mensen financieel of met voorzieningen te ondersteunen. Denk hierbij aan de bijstand of de huishoudelijke hulp van de WMO. De gemeente wil niemand aan zijn lot overlaten, dat staat voorop. Dit betekent ook dat we in het sociaal domein soms meer uitgeven dan we van het Rijk vergoed krijgen. Dat neemt niet weg dat we ook op dit gebied kunnen bezuinigen.

  • Afschaffen mantelzorgcompliment: inwoners die mantelzorg verlenen, kunnen daar als waardering (compliment) een  geldbedrag van 150 euro voor krijgen. Door deze voorziening af te schaffen bespaart de gemeente 495.000 euro. Wel blijft de jaarlijkse verwendag voor mantelzorgers bestaan. De gemeenteraad heeft aan het college gevraagd in gesprek te gaan met organisaties om gratis toegangsbewijzen te geven aan mantelzorgers.
  • Beëindigen vervoerspas collectief vervoer (Omnibuzz): de gemeente beëindigt de vervoerspas van inwoners die daar afgelopen jaar geen gebruik van hebben gemaakt. Dat levert 30.000 euro op.

Bezuinigen op de gemeentelijke organisatie

De organisatie krijgt minder geld om knelpunten op te lossen, dit levert de gemeente een besparing op van 400.000 euro.

Waarom deze maatregel?
In de afgelopen jaren is er door reorganisaties flink gesneden in het ambtelijk apparaat. We gaan niet verder bezuinigen op het aantal ambtenaren, wel op de inhuur van externen. De gemeente gaat meer laten invullen door de samenleving en minder beleid maken.

Minder onderhoud openbare ruimte

De gemeente onderhoudt de openbare ruimte nu op een gemiddeld niveau (B). Dit onderhoudsniveau gaat omlaag naar niveau C. Dat is het wettelijk niveau waarop gemeenten de openbare ruimte minimaal moeten onderhouden. Nog minder onderhoud, kost uiteindelijk ook (extra) geld omdat zaken dan sneller kapot gaan en vervangen moeten worden. Het onderhoudsniveau verlagen, levert een besparing op van 1.800.000 euro. Bijvoorbeeld omdat er minder vaak gras wordt gemaaid. Of gaten in de weg minder snel repareren. Uiteraard moet de openbare ruimte wel veilig blijven.