Vraag en antwoord begroting 2019

Bekijk hier de veelgestelde vragen (en antwoorden) over de bezuinigingsmaatregelen en de begroting

Waarom krijgt de gemeente geen bijdrage uit het landelijk Fonds tekortgemeenten Sociaal Domein, ook wel ‘de stroppenpot’ genoemd?

Antwoord:
Sommige gemeenten krijgen extra miljoenen van het Rijk om de tekorten in het Sociaal Domein op te vangen. Sittard-Geleen komt niet in aanmerking voor deze regeling. Waarom niet? Omdat we voor de Wmo 2015 minder geld uitgeven dan we van het Rijk krijgen. Met het overschot kunnen we ons tekort op de Jeugdhulp ruimschoots compenseren.

Waarom schaft de gemeente het individueel mantelzorgcompliment af?

Antwoord:
De gemeente waardeert de inzet van mantelzorgers enorm. Daarom houden we op de dag van de Mantelzorg vast aan de jaarlijkse verwendag. Dan krijgen mantelzorgers kleine attenties. Ook voor de gemeente is het afschaffen van het mantelzorgcompliment een pijnlijke keuze die we helaas moeten maken om de begroting duurzaam op orde te krijgen.

Waarom zet de gemeente de passen stop voor collectief vervoer via Omnibuzz?

Antwoord:
De gemeente betaalt per pas en per rit. Sommigen inwoners hebben een pas voor het collectief vervoer, maar maken er geen gebruik van. De gemeente maakt dus ook (onnodige) kosten als reispassen niet gebruikt worden. Daarom zetten we de pas stop van mensen die het afgelopen jaar geen gebruik hebben gemaakt van vervoer via Omnibuzz . Dat levert een besparing op van 30.000 euro. Overigens blijft de indicatie voor collectief vervoer wel gehandhaafd. Als iemand dus weer gebruik wil maken van dit vervoer, kan het Wmo-adviescentrum de vervoerpas meteen weer activeren. De cliënten die het betreft, ontvangen hierover een brief van de gemeente met meer informatie.

Kan ik bezwaar maken tegen de belastingverhoging?

Antwoord
Nee, alleen tegen de WOZ waarde, niet tegen het tarief.

Wanneer stopt de subsidie aan Artamuse?

Antwoord
Het gemeentebestuur wil hier zorgvuldig mee omgaan. Om de subsidierelatie met Stichting Artamuse zorgvuldig af te bouwen blijft de subsidie in 2019 op het niveau van 2018. Daarna verminderen we de subsidie aan de  muziekschool geleidelijk in 2020 en 2021 tot geen subsidie meer  in 2022.

Hoe ziet de toekomst voor muziek- en dansonderwijs in de gemeente eruit?

Antwoord
We willen met de muziekverenigingen (harmonieën en fanfares) om tafel om te onderzoeken hoe zij het muziekonderwijs voor de leden kunnen vormgeven. Momenteel heeft de muziekschool zo’n 250 leerlingen van harmonieën en fanfares uit onze gemeente. Het college wil hier een regeling voor maken. In gemeenten waar het muziekonderwijs geen subsidie krijgt, pakken inwoners en docenten dit zelf op, zonder dat de lesgelden veel hoger worden.

Vragen over hondenblasting

 • Waarom hondenbelasting?
  Hondenbelasting bestaat al sinds de middeleeuwen. Vanaf de negentiende eeuw is wettelijk geregeld dat gemeenten hondenbelasting kunnen gebruiken als een algemene belasting. Er hoeft dus geen directe tegenprestatie voor honden(bezitters) tegenover te staan.
   
 • Kan de gemeente ook belasting heffen over andere dieren?
  Nee, dat is niet mogelijk. In de wet staat dat gemeenten alleen belasting kunnen heffen voor het houden van honden. Dus niet voor katten, paarden of andere huisdieren.
   
 • Wat doet de gemeente met het geld van de hondenbelasting?
  De opbrengst van de hondenbelasting gaat naar de algemene middelen van de gemeente. Dat betekent dat de gemeente het geld kan inzetten voor algemene voorzieningen. Zo gebruikt Sittard-Geleen een deel van deze belasting om het hondenbeleid te betalen, zoals de inzet van BOA’s (controle op de opruimplicht van hondenpoep en op loslopende honden) en om de afvalbakken leeg te maken.
   
 • Waarom verhoogt de gemeente de hondenbelasting met 40%?
  De gemeenteraad heeft begin 2018 besloten om de hondenbelasting te verhogen om daarmee meer geld in kas te krijgen. Dat extra geld gebruikt de gemeente om de inkomsten en uitgaven gelijk te houden. Het tarief van de hondenbelasting verhogen we met 40 procent. Dat levert in totaal 227.000 euro extra op. Bij de nieuwe tarieven heeft de gemeente ook gekeken naar de verdeling tussen de verschillende categorieën. Met als uitgangspunt dat de tweede hond 30 euro duurder is dan de eerste en dat de derde hond 30 euro duurder is dan de tweede.
   
 • Wanneer kom ik in aanmerking voor kwijtschelding op de hondenbelasting?
  De gemeenteraad heeft besloten om compenserende maatregelen te nemen voor de financieel minder draagkrachtigen in onze gemeente. Omdat ook deze groep een hond moet  kunnen houden, voor hun welzijn en levensgeluk. Mensen met een smalle beurs kunnen voor de eerste hond kwijtschelding van de hondenbelasting krijgen. Voor deze kwijtschelding gelden dezelfde voorwaarden als voor de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing  Krijgt u kwijtschelding van de afvalstoffenheffing? Dan komt u ook in aanmerking voor kwijtschelding van de hondenbelasting (voor de eerste hond). Meer over de kwijtschelding en hoe u die kunt aanvragen, vind u op de website van de BsGW
   
 • Welke moties (voorstellen) van gemeenteraad aan het college over hondenbelasting zijn aangenomen?
  De gemeenteraad heeft in de vergadering van 14 november 2018 twee moties over de hondenbelasting aangenomen: In de eerste motie vraagt de gemeenteraad aan het college om te onderzoeken of er compensatie kan komen voor de verhoging van de hondenbelasting. Het college onderzoekt wat er mogelijk is.
  Als tweede heeft de gemeenteraad de motie aangenomen dat zodra de financiën van de gemeente het weer toelaten de hondenbelasting wordt verlaagd of zelfs afgeschaft.
  Op 28 maart 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat vooralsnog de hondenbelasting niet wordt verlaagd en er geen andere compensatie plaats vindt. De moties zijn hiermee afgedaan.