Raadsavond

De gemeenteraad vergadert elke twee weken op donderdag. We noemen dat de Raadsavond.

De gemeenteraad vergadert elke twee weken op donderdag. We noemen dat de Raadsavond. U kunt op deze avonden makkelijk in contact komen met raads- en burgerleden, actief deelnemen aan bijeenkomsten en discussies volgen. 

De Raadsavond is in vier blokken verdeeld:
18:30 tot 19:00 uur: het Vragenhalfuurtje
19:00 tot 21:00 uur: de Ronde-bijeenkomsten
21:00 tot 21:30 uur: pauze, inclusief bezoekmogelijkheid aan Het Plein
21.30 tot 22.30 uur: de Raadsvergadering

Het Vragenhalfuurtje

In het Vragenhalfuurtje krijgen raadsleden de gelegenheid om in de vorm van een rondvraag onderwerpen aan de orde te stellen bij het college. Mondelinge vragen moeten gaan om actuele, korte vragen. Raadsleden kunnen het onderwerp uiterlijk woensdag 16.00 uur voorafgaand aan de raadsavond aanmelden bij de griffie.
Het Vragenhalfuurtje is niet bedoeld voor debat, peiling van mening en interpellatie; daarvoor zijn andere mogelijkheden.

De Ronde-bijeenkomsten

De Ronde-bijeenkomsten vormen het voorportaal van de Raadsvergadering en zijn in de plaats gekomen van de voormalige thematische commissies. Voor ieder onderwerp wordt een aparte Ronde-bijeenkomst georganiseerd, die achtereenvolgens én parallel aan elkaar plaatsvinden. Per Ronde-bijeenkomst vaardigt een raadsfractie iemand af om deel te nemen; dat kan een raadslid zijn, maar ook een burgerlid. Collegeleden nemen, indien daartoe uitgenodigd, deel aan de bijeenkomst.

Afhankelijk van het onderwerp kunnen inwoners deelnemen aan Ronde-bijeenkomsten, waarbij die deelname zich niet alleen maar beperkt tot de wettelijke inspreekmogelijkheid van enkele minuten. Het is de bedoeling dat er regelmatig écht een gesprek plaatsvindt tussen raadsleden en inwoners (‘Burgerronde’). Hiervoor worden betrokken inwoners of vertegenwoordigers van organisaties actief uitgenodigd. maar u kunt zich ook zelf als inspreker melden. Dat moet u dan wel uitelrijk op dinsdag vóór 16.00 uur doen, voorafgaand aan de Raadsavond, via raadsgriffie@sittard-geleen.nl.

Géén inspreekrecht bestaat voor:
a. een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep openstaat;
b. een benoeming, keuze, voordracht of aanbeveling van personen
c. een gedraging waarover een klacht op grond van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend
De voorzitter bij de Ronde waar u wilt spreken geeft u spreektijd van maximaal twee minuten, tenzij hij of zij beslist hiervan af te wijken.

De voorzitter van de Ronde-bijeenkomst waar u wilt spreken geeft u spreektijd van maximaal twee minuten, tenzij hij of zij beslist hiervan af te wijken.

Willen de raadsleden na een eerste Ronde-bijeenkomst nog een politieke discussie voeren, dan wordt het onderwerp later geagendeerd voor een tweede Ronde-bijeenkomst (‘Raadsronde’).  Een onderwerp staat op zijn vroegst twee weken later op de agenda van de Raadsvergadering.

De conclusies van een Ronde-bijeenkomst legt de raadsadviseur van de griffie vast op het aanbiedingsblad en dat wordt al de volgende dag gepubliceerd op iBabs (ons raadsinformatiesysteem). Het schriftelijke concept-verslag en de integrale geluidsopname volgen binnen een week op iBabs en op de webpagina’s van de raad.

Het Plein

Op het Plein worden informele presentaties gegeven, waar u tijdens de pauze even kunt binnenlopen. Raads- en burgerleden en bezoekers worden daar geïnformeerd over een bepaald thema en kunnen in gesprek met elkaar. Initiatiefnemers variëren: dat kan een raadslid zijn, de ambtelijke organisatie, het college, een bewoner of een organisatie.

De Raadsvergadering

In de Raadsvergadering worden hoofdzakelijk nog besluiten genomen. Uiteraard ook over moties en amendementen. Er is ruimte voor stemverklaringen, maar debatten die in de Ronde zijn gehouden worden hier niet overgedaan. Aan de Raadsvergadering nemen raadsleden (geen burgerleden) deel,  de voorzitter (burgemeester), collegeleden en de griffier.
Stemming over personen is altijd schriftelijk. Over andere onderwerpen vindt stemming plaats bij handopsteking (in de toekomst wellicht digitaal), maar op aangeven van de voorzitter of een van de raadsleden wordt hoofdelijk gestemd. Dat gebeurt op volgorde van de presentielijst, waarbij loting bepaalt bij welk lid de stemming begint. De raad kan een voorstel ook zonder stemming aanvaarden.
De fysieke ondertekening van raadsbesluiten vindt tijdens of eventueel direct na de raadsvergadering plaats. Het schriftelijke concept-verslag en de integrale geluidsopname volgen binnen een week op iBabs en op de webpagina’s van de raad.