Onderzoeksprogramma

De rekenkamercommissie Sittard-Geleen dient jaarlijks een onderzoeksprogramma vast te stellen met daarin een overzicht van onderwerpen/dossiers die in de loop van dat jaar onderzocht zullen gaan worden.

Na de benoeming op 24 mei 2018 is de Rekenkamercommissie Sittard-Geleen aan de slag gegaan om te komen tot een onderzoeksprogramma. Hiertoe zijn in de maanden juni en juli gesprekken gevoerd met alle in de gemeenteraad vertegenwoordigde fracties. Deze gesprekken hadden onder andere als doel te vernemen welke onderwerpen/dossiers voor rekenkameronderzoek in aanmerking komen. Dit leverde een lijst op met circa 25 onderwerpen. Vervolgens heeft de Rekenkamercommissie deze onderwerpen uitgebreid besproken en afgewogen aan de hand van een aantal criteria. Gezien de relatief beperkte tijd die nog in 2018 resteert, is besloten een onderzoeksprogramma op te stellen voor 2018 én 2019.

Een en ander heeft geleid tot een concept-onderzoeksprogramma dat op 28 augustus 2018 is besproken in de Commissie Begroting & Verantwoording. Vervolgens heeft de Rekenkamercommissie het onderzoeksprogramma met enkele kleine aanpassingen op 17 september 2018 vastgesteld.

Met de vaststelling van het onderzoeksprogramma is op hoofdlijnen bepaald welke onderzoeken de komende tijd zullen starten. Er wordt echter uitdrukkelijk de mogelijkheid open gehouden om ruimte te creëren voor andere onderzoeken indien de actualiteit daar aanleiding toe geeft. Er zal derhalve een dynamische onderzoeksprogrammering gehanteerd worden. De Rekenkamercommissie nodigt dan ook iedereen uit eventuele onderzoeksuggesties met haar te delen.

Meer weten?

Download de folder Wat de rekenkamer voor u kan betekenen van de website van De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (nvrr.nl)

Contact

Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u de rekenkamer bereiken via het e-mailadres rekenkamer@sittard-geleen.nl of het postadres Rekenkamercommissie Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA  Sittard.