Centrumregeling verwerving jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2019

Naam samenwerkingsverband

Centrumregeling verwerving jeugdhulp regio Zuid-Limburg 2019

Deelnemers

de gemeenten

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Gemeentewet en Awb

Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

 • De regionale verwerving van de jeugdhulp wordt uitgevoerd door de centrumgemeente. Deze gemeente treedt namens de deelnemende gemeenten op als inkopende of subsidiërende partij.
 • De deelnemende gemeenten verlenen de centrumgemeente daartoe opdracht tot het verrichten van de in artikel 4 genoemde taken namens de deelnemende gemeenten overeenkomstig artikel 8, vierde lid van de Wgr.
 • De centrumgemeente aanvaardt deze opdracht en richt daartoe een inkoopteam in binnen de eigen ambtelijke organisatie.
 • De kosten van inrichting en instandhouding van het inkoopteam als bedoeld in het vorige lid worden door de deelnemende gemeenten gezamenlijk gedragen en verdeeld op de wijze zoals vastgelegd in het service-level agreement zoals de deelnemers dat met de centrumgemeente aangaan.
 • De centrumgemeente draagt zorg voor het beslissen op aanvragen om subsidie, binnen tevoren door de deelnemende gemeenten in regioverband vastgestelde inhoudelijke en financiële kaders, onder exclusieve toepassing van de Algemene subsidieverordening van de centrumgemeente en op basis van een door het college van de centrumgemeente vast te stellen subsidieregeling.
 • De centrumgemeente wordt tevens gemandateerd te beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld onder a.
 • De onder a en b bedoelde mandaatverlening ziet op een afdoeningsmandaat- en een onderteke-ningsmandaat.
 • De onder a en b bedoelde mandaatverlening omvat mede het verrichten van handelingen ter voorbereiding en uitvoering van de betreffende besluiten.
 • De centrumgemeente is bevoegd om bij afzonderlijk besluit ten aanzien van de uitoefening van de in dit lid bedoelde mandaten ondermandaat te verlenen.
 • De centrumgemeente fungeert als bestuurlijk partner voor de subsidieontvangende instellingen en draagt zorg voor de beleidscoördinatie op het vlak van de werkzaamheden van de instellingen en stemt dit af met de deelnemende gemeenten in het periodieke regionale overleg.
 • De centrumgemeente wordt hiermee voorts volmacht verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen ter uitvoering van de in artikel 4 genoemde taken.

De taken van de centrumgemeente omvatten:

 • De taken van de centrumgemeente omvatten de regionale verwerving van de gespecialiseerde jeugdhulp door contractering of subsidiëring, inclusief contractbeheer, accountmanagement, monitoring van de contractafspraken voor de jeugdhulp, het verstrekken van managementrappor-tages , rapportages en prognoses ten behoeve van de gemeentelijke P&C- cyclus en de afhandeling van facturen van aanbieders van jeugdhulp.
 • De taken van de centrumgemeente worden onderverdeeld in een basispakket aan jeugdhulp dat alle deelnemers via de centrumgemeente afnemen en een keuzepakket, waarvan de deelnemers om de vier jaar bepalen of zij dat via de centrumgemeente wensen af te nemen of (delen daaruit) zelf verwerven.
 • De taken als bedoeld onder lid 1 en de wijze waarop deze worden ingevuld worden nader uitgewerkt in een service-level agreement.
 • Iedere deelnemende gemeente blijft zelf verantwoordelijk voor de keuze wanneer de verworven diensten van gespecialiseerde jeugdhulp in te zetten: de toegang is lokaal georganiseerd.

Adres en plaats van vestiging

Mosae forum 10, Maastricht

Instelling openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk orgaan

De gemeente Maastricht fungeert als centrumgemeente

Opmerkingen

nvt

Vastgesteld door het college van Sittard-Geleen op: 23 oktober 2018

Toestemming verleend door de raad van Sittard-Geleen op 27 september 2018

Inwerking getreden op: 1 januari 2019

Laatstelijk gewijzigd op: nvt

Op grond van artikel 16 lid 1 van de regeling is de gemeente Maastricht belast met de inzending van de regeling aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg ter voldoening van de verplichtingen als vastgelegd in artikel 26 eerste lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen.