Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

Naam samenwerkingsverband
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

Deelnemers
De gemeenten Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Nuth, Onderbanken, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg a/d Geul, Venlo, Voerendaal en Weert, het Waterschap Limburg.

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst:
in de regeling:
Gemeentewet
Waterschapswet
Wet gemeenschappelijke regelingen

Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen
Aanwijzingen op het terrein van heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen
Het aanwijzen als gemeenteambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, sub b, Gemeentewet;
Het aanwijzen als gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, sub c, Gemeentewet;
Het aanwijzen als belastingdeurwaarder als bedoeld in artikel 231, tweede lid, sub e,Gemeentewet.

Delegatie op het terrein van heffing en invordering van gemeentelijke belastingen
De bevoegdheid tot het beslissen op administratieve beroepen tegen afgewezen verzoeken om kwijtschelding;
De bevoegdheid tot het vaststellen van beleids-/uitvoeringsregels als bedoeld in artikel 4:81 van de Algemene Wet bestuursrecht.

Aanwijzing op terrein van de waardering van onroerende zaken
•   Het aanwijzen van de gemeenteambtenaar die belast is met de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) als bedoeld in artikel 1, tweede lid, Wet WOZ.

Delegatie op het terrein van de uitvoering van de Wet WOZ
•    De bevoegdheid tot het vaststellen van beleids-/uitvoeringsregels als bedoeld in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

Aanwijzingen op het terrein van heffing en de invordering van waterschapsbelastingen
•    Het aanwijzen als waterschapsambtenaar belast met de heffing van waterschapsbelastingen als bedoeld in artikel 123, derde lid, sub b, Waterschapswet;
•    Het aanwijzen als waterschapsambtenaar belast met de invordering van waterschapsbelastingen, als bedoeld in artikel 123, derde lid, sub c, Waterschapswet;
•    Het aanwijzen als belastingdeurwaarder als bedoeld in artikel 123, derde lid, sub e, Waterschapswet.

Delegatie op het terrein van heffing en invordering van waterschapsbelastingen
•    De bevoegdheid tot het beslissen op administratieve beroepen tegen afgewezen verzoeken om kwijtschelding;
•    De bevoegdheid tot het vaststellen van beleids-/uitvoeringsregels als bedoeld in artikel 4:81 van de Algemene Wet bestuursrecht.

Mandaten op het terrein van heffing en invordering van gemeentelijke belastingen respectievelijk waterschapsbelastingen
•    De bevoegdheid tot het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van een belastingaanslag als bedoeld in artikel 255, vijfde lid Gemeentewet, respectievelijk artikel 144, vijfde lid, Waterschapswet;
•    Het geven van toepassing aan de hardheidsclausule als bedoeld in artikel 63 AWR;
•    Het verlenen van gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van een bij beschikking opgelegde boete (verhoging) als bedoeld in artikel 66 AWR.

Adres en plaats van vestiging
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
Kantooradres: Kerkeveldlaan 2, 6042 JX Roermond.
Postadres: Postbus 1275, 6040 KG Roermond.

Instelling openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk orgaan
Er is een openbaar lichaam, genaamd “Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen”.

Opmerkingen
Toetredingsbesluit gemeenteraad op 12 december 2013.
Toetredingsbesluit college op 29 september 2015.

Op grond van artikel 36 van de regeling is het dagelijks bestuur belast met de inzending van de regeling aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg ter voldoening van de verplichtingen als vastgelegd in artikel 62a van de Wet gemeenschappelijke regelingen.