Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw

Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw

Naam samenwerkingsverband
Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw

Deelnemers
De gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein.

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst
Artikel 2 lid 1 van de Wet sociale werkvoorziening.

Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen
De colleges dragen het bestuur van het openbaar lichaam per 1 januari 2020 hun bevoegdheden en verplichtingen over met betrekking tot de uitvoering van artikel 2 lid 1 van de Wsw.

Adres en plaats van vestiging
Het openbaar lichaam is gevestigd in Sittard-Geleen op het adres van de gemeente Sittard-Geleen.

Instelling openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk orgaan
Er is een openbaar lichaam.

Opmerkingen

Instemming verleend door het college van Sittard-Geleen op 1-10-2019.

Instemming verleend door de raad van Sittard-Geleen op 7-11-2019.

Inwerking getreden op: 9-11-2019.
Laatstelijk gewijzigd op: 21-1-2020 collegebesluit en 5-3-2020 raadsbesluit.

Op grond van artikel 2, lid 2 van de regeling is de gemeente Sittard-Geleen belast met de inzending van de regeling aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg ter voldoening van de verplichtingen als vastgelegd in artikel 26 eerste lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen