Gemeenschappelijke RegelingVeiligheidsregio Zuid-Limburg

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Naam samenwerkingsverband
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Deelnemers
De gemeenten
Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen,Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal.

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst
Wet veiligheidsregio’s.

Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen
a. het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises;
b. het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald;
c. het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de taak, bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wet veiligheidsregio’s;
d. het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
e. het instellen en in stand houden van een brandweer;
f. het instellen en in stand houden van een GHOR;
g. het voorzien in de meldkamerfunctie;
h. het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;
i. het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de onder d, e, f, en g genoemde taken.

Adres en plaats van vestiging
Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Prins Bisschopsingel 53         
6212 AB   Maastricht

Instelling openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk orgaan
Met toepassing van artikel 8 van de Wet veiligheidsregio’s juncto artikel 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt een openbaar lichaam ingesteld, genaamd “Veiligheidsregio Zuid-Limburg”.

Opmerkingen
Gewijzigd vastgesteld door het college 22 september 2015.
Toestemming verleend door de gemeenteraad op 10 november 2015.

Op grond van artikel 13.1, lid 3 van de regeling is de gemeente Maastricht belast met de inzending van de regeling aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg ter voldoening van de verplichtingen als vastgelegd in artikel 26 eerste lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen.