Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg 2017

Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg 2017

Naam samenwerkingsverband
Gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg

Deelnemers
De gemeenten Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal.
De provincie Limburg.

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst
Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht en diverse milieuwetten.

Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen
Er zijn geen bevoegdheden overgedragen.
De uitvoering van de taken vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht (basistaken en specialistische milieutaken) geschiedt middels mandaat.

Adres en plaats van vestiging
Limburglaan 10
6229 GA Maastricht

Instelling openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk orgaan
Er is een openbaar lichaam ingesteld genaamd “RUD Zuid-Limburg”.

Opmerkingen
Gewijzigd vastgesteld door het college op 3 november 2015.
Toestemming verleend door de gemeenteraad op 17 december 2015.

Op grond van artikel 36 van de regeling zijn Gedeputeerde Staten van Limburg belast met de inzending van de regeling aan de Minister BZK.