Raadsvergadering 22 april 2021

Donderdag 22 april vergadert de gemeenteraad digitaal. Er is geen publiek toegestaan bij de vergaderingen.

volg de vergadering live

(beschikbaar op 22 april vanaf 18.30 uur) 

Agenda donderdag 22 april 2021

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Benoeming 2e plv. voorzitter raad
 4. Vaststellen van de notulen
 5. Lijst ingekomen stukken
 6. Voorstel tot bekrachtiging geheimhouding dossiers art. 213 a onderzoek warmtenet
 7. Kadernota grondbeleid  
 8. Voorbereidingsbesluit Middengebied Noord 
 9. Binnenstedelijke ontwikkeling centrum Sittard
 10. 1e Programmarapportage
 11. Raadsvoorstel Rekenkamerrapport armoedebeleid
 12. Uitgangspuntennotitie voor de omgevingsvisie 
 13. Voorbereidingsbesluit Windpark Holtum Noord
 14. Bekrachtiging geheimhouding
 15. Art 213a onderzoek Warmtenet en Rondevoorstel
 16. Sluiting 

Alle agendapunten en stukken kunt u raadplegen in Ibabs op de gemeentelijke website. 

Live volgen

De vergadering kunt u in beeld en geluid live volgen via https://sittardgeleen.raadsinformatie.nl/ en via streekomroep Bie Os.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die via email stellen aan raadsgriffie@sittard-geleen.nl.