Voorbereidingsbesluit windturbines Holtum Noord

De drie windturbines op bedrijventerrein Holtum-Noord worden met respect voor de omgeving gerealiseerd. Veiligheid speelt hierbij een belangrijke rol. Om ervoor te zorgen dat het in de omgeving van de windturbines veilig is voor mensen en gebouwen, zijn er rondom iedere turbine twee veiligheidscontouren vastgesteld.

Om deze vast te stellen, zijn de risico’s van bijvoorbeeld mast- of bladbreuk of defecten aan de gondel of rotor op de omgeving onderzocht. Om aan de veiligheidseisen te voldoen mogen hierbinnen geen gebouwen worden gebruikt of gebouwd waar meer dan vijftig personen van derden gedurende een langere periode aanwezig zijn. 

Vastgesteld door de raad

Om ervoor te zorgen dat er binnen de contouren geen vergunning kan worden verleend voor het bouwen of gebruiken van gebouwen voor meer dan 50 personen, moet het bestemmingsplan worden aangepast. Het doorlopen van de procedure die hiervoor staat, neemt meer dan een jaar in beslag. Vooruitlopend hierop kan de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit nemen, zodat het gebied nu al beschermd is tegen ongewenste ontwikkelingen (voorbereidingsbescherming). De raad heeft dit voorbereidingsbesluit op 22 april vastgesteld. Het besluit wordt 12 mei gepubliceerd en is vanaf 13 mei in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Tegen een voorbereidingsbesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Voorontwerp bestemmingsplan ter inzage

Ondertussen is ook gestart met de voorbereiding van het bestemmingsplan, waarin de beschermende contouren worden vastgelegd. Het voorontwerp van dit plan wordt naar verwachting in juni zes weken ter inzage gelegd voor inspraak. De publicatiedatum wordt te zijner tijd bekend gemaakt via www.overheid.nl.