Voorontwerp bestemmingsplan Windpark Holtum-Noord

Op maandag 14 juni heeft het college ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan Windpark Holtum-Noord. In het bestemmingsplan zijn de veiligheidscontouren rondom iedere windturbine vastgesteld. Binnen deze contouren mogen geen gebouwen worden gebruikt of gebouwd waar meer dan vijftig personen van derden gedurende een langere periode aanwezig zijn. De beschermende contouren zorgen er dus voor dat het in de omgeving van de windturbines veilig is voor mensen en gebouwen.

Inspraak

Het voorontwerp van dit plan wordt binnen twee weken zes weken ter inzage gelegd voor inspraak. Eventuele inspraakreacties worden meegenomen bij het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan. Dit wordt later dit jaar ter inzage gelegd. Ook hierop kunnen zienswijzen worden ingediend. Deze worden eventueel verwerkt in een ontwerp bestemmingsplan, dat via het college ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden. 

De publicatiedatum van het voorontwerp bestemmingsplan wordt bekend gemaakt via www.overheid.nl. Vanaf dat moment is het plan in te zien via ruimtelijkeplannen.nl en in de Stadswinkel in Geleen.

Afspraken maken met de omgeving via de dialoogtafels

In februari zijn we gestart met de organisatie van dialoogtafels. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om afspraken te maken met direct omwonenden en bedrijven over de uitwerking van het profijtplan en onderwerpen zoals overlastvermindering (bouwverkeer en gevolgen; geluid, slagschaduw en verlichting), handhaving (geluid, slagschaduw en verlichting) en participatiefaciliteiten. De onderwerpen worden samen bepaald. De verslagen van deze dialoogtafels worden na akkoord openbaar. De verslagen van de eerste drie dialoogtafels kunt u nalezen op de website van Windpark Holtum-Noord

Meedenken

Wilt u als bewoner meedenken over de verdere uitwerking van het profijtplan en de omgevingsafspraken? Meld u dan aan voor het bewonersplatform bij Rob Rietveld: windparkholtumnoord@sittard-geleen.nl.

Wilt u als bedrijf uw stem laten gelden en deelnemen aan het bedrijvenplatform? Meld u dan aan bij belangenbehartiger Frank Jeuring van Parkmanagement Westelijke Mijnstreek: frank.jeuring@parkmanagementwm.nl.