Vanaf april pilot koopzondagen in binnenstad Sittard

Het college van B&W heeft positief gereageerd op het verzoek van Centrummanagement Sittard om vanaf 1 april 2019 een pilot koopzondagen te houden in de binnenstad van Sittard. Vanaf 19 december ligt het zogenaamd ‘voorgenomen besluit’ hierover ter inzage. In de loop van februari volgend jaar neemt het college een definitief besluit over de koopzondagen in de binnenstad van Sittard. De kern van het besluit is dat winkeliers tijdens de pilotperiode van april tot en met december 2019 hun winkel elke zondag mogen openen van 12 tot 17 uur. Er is echter geen verplichting voor de winkeliers om aan deze koopzondagen mee te werken.

Het initiatief om van elke zondag een koopzondag te maken, komt van Centrummanagement Sittard. Uit een draagvlakonderzoek bij de ondernemers in de binnenstad van Sittard is gebleken dat 68% van de respondenten voorstander is voor een vrije keuze in koopzondagsopenstelling. Dit betekent dat ze toestaan dat de winkeliers zelf mogen bepalen of zij op een zondag opengaan of niet. De resultaten van het onderzoek, uitgevoerd in april en mei 2018, heeft de basis gevormd voor het verzoek om een wekelijkse koopzondag aan het College van B&W.

Veranderende markt

Waar andere Limburgse steden al langer een wekelijkse koopzondag hanteren, bleef Sittard eerder nog uit. Met de komst van de pilotperiode krijgen Sittardse ondernemers de kans om in te spelen op de veranderende markt. Daarbij wordt de zondag een steeds belangrijker koopmoment. In tegenstelling tot de 15 koopzondagen in 2018, zijn de winkeliers gedurende de periode van april t/m december 2019 geoorloofd om iedere zondag de winkel te openen tussen 12.00-17.00 uur. Het nu genomen besluit heeft betrekking op het gebied vanaf het station tot de Markt, Rijksweg-Noord, Engelenkampstraat, Tempelplein, ABC Complex, Den Tempel, Paardenstraat, Putstraat en Rosmolenstraat.

Evaluatie

Tijdens de pilot wordt geteld hoeveel bezoekers er op koopzondag zijn en wordt het aantal geopende zaken in kaart gebracht. Na afloop van de pilot vindt er een evaluatie plaats, waarna wordt besloten of de koopzondagopenstelling een permanent karakter krijgt of niet.

Ontwerpbesluit

Het college heeft op basis van de ‘Verordening winkeltijden Sittard-Geleen 2013’ een ontwerpbesluit genomen. Dat ligt vanaf 19 december 2018 zes weken lang ter inzage. Belanghebbenden kunnen mondeling of schriftelijk hun zienswijze indienen. Meer informatie vindt u op www.overheid.nl,

Zienswijze indienen?

Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen (Postbus 18, 6130 AA Sittard), onder vermelding van ‘zienswijze tegen het ontwerpbesluit voor wekelijkse zondagopenstelling centrum Sittard’. Ook kunt u digitaal een zienswijze indienen. Op de gemeentelijke website www.sittard-geleen.nl (trefwoord zienswijze indienen (met DigiD)) staat hoe u dit doet. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, mevrouw Plasier van het cluster Beleid (tel. 046-4778404). Bij haar kunt u – na afspraak – ook de stukken inzien (locatie Stadhuis Sittard). Na verwerking van de zienswijzen neemt het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit waartegen beroep openstaat bij het College van beroep voor het bedrijfsleven.