Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid Sittard-Geleen vastgesteld

Persbericht I Sittard-Geleen, 4 december 2019 – Het college van burgemeester en wethouders heeft het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid Sittard-Geleen vastgesteld voor de periode 2019-2020. Aan de kadernota Integrale Veiligheid Mijnstreek 2019-2022 wordt voor de gemeente tweejaarlijks een uitvoeringsplan gehangen. In het Uitvoeringsplan wordt beschreven welke noodzakelijke maatregelen en acties worden uitgevoerd. Altijd met het doel: Sittard-Geleen veiliger maken.

Op 28 maart 2019 is de kadernota vastgesteld door de gemeenteraad, waarin aandachtsthema’s zijn benoemd. Dit zijn de volgende thema’s:

  • High Impact Crimes (HIC). De gemeente werkt aan een aanpak gericht op een verdere daling van HIC-feiten, met bijzondere aandacht voor woninginbraken. We zetten de Taskforce bestaande uit woningcorporaties, politie en gemeente voort en zetten in op onder andere de voorzetting van preventieve activiteiten, persoonsgerichte aanpak van veelplegers, innovatieve projecten.
  • Ondermijning. De gemeentelijke rol in de aanpak van ondermijning is voortdurend in ontwikkeling. We nemen verantwoordelijkheid voor de negatieve effecten die ondermijning op onze gemeente heeft door waar en wanneer nodig op te treden. Ons doel: het vestigingsklimaat voor criminelen en criminele netwerken zo onaantrekkelijk mogelijk maken.
  • Radicalisering en polarisatie. De gemeentelijke aanpak is tweeledig. Enerzijds zetten we in op het wegnemen van de voedingsbodem voor radicalisering en polarisatie en investeren we op het creëren van bewustzijn en vroegsignalering. Anderzijds interveniëren we samen met partners adequaat repressief binnen de bestuursrechtelijke mogelijkheden.
  • Personen met verward gedrag. Er wordt zorggedragen voor een sluitende ketenaanpak voor personen met verward gedrag, waarbij de insteek is om aan te sluiten bij bestaande structuren, waarbij maatwerk en een persoonsgerichte aanpak uitgangspunt is. In het kader van een inclusieve samenleving moet er vooral aandacht zijn voor de juiste expertise op de juiste plek.
  • Externe veiligheid (en crisisbeheersing). Het externe veiligheidsbeleid zetten we in de komende periode op het vereiste peil voort. We verbeteren dit waar mogelijk. Belangrijk hierin is ons ‘integrale programma externe veiligheid’, dat verder vorm krijgt in de komende periode. Voor de ambities voor het veiligheidsniveau externe veiligheid, waaronder de omgeving Chemelot, wordt verwezen naar dit programma.

Naast deze aandacht thema’s zijn er diverse andere thema’s, vormen van criminaliteit of problematieken die zich voordoen in onze gemeente. Enkele ‘going concern’ thema’s worden in het Uitvoeringsplan expliciet vermeld. Dit zijn cameratoezicht, inzet bij betaald voetbal, verbetering van de veiligheidsbeleving en evenementen. Kernwoorden in de veiligheidsaanpak zijn: actualiteit en flexibiliteit. De lokale driehoek (politie, OM en burgemeester) speelt een cruciale rol: met inachtneming van de aangewezen aandachtsthema’s, acteert de driehoek op de actualiteit en verdeelt de integrale inzet.