Kadernota legt fundament voor toekomst Sittard-Geleen

Persbericht I Sittard-Geleen, 13 juni 2019 – De toekomst van de gemeente Sittard-Geleen is gestoeld op drie pijlers. Vanaf 2021 is er ruimte om noodzakelijke of gewenste ontwikkelingen vorm te geven. Tot die tijd kan binnen het bestaande beleid bekeken worden welke accentverschuivingen mogelijk zijn. De rode draad de komende jaren is een solide financieel beleid en een goede bedrijfsvoering. Dat blijkt uit de Kadernota 2019, die het college van B&W vandaag aan de gemeenteraad heeft aangeboden en die de titel ‘Samen bouwen op een nieuw fundament’ heeft gekregen.

,,De nota is opgesteld onder een bijzonder gesternte,” kijkt portefeuillehouder Pieter Meekels namens het voltallige college terug op de afgelopen periode. ,,Onze gemeente bevindt zich in een financieel moeilijke situatie. Toch vraagt onze omgeving voortdurend om daadkrachtige, richtinggevende beslissingen van het gemeentebestuur. We hebben hard gewerkt aan een stevig fundament. Daar gaan we nu samen met de inwoners, instellingen en bedrijven op bouwen.”

De bestuurlijke visie die is vastgelegd in het coalitieakkoord Samen Duurzaam is samen met de vorig jaar gehouden dialoog met de samenleving de basis voor deze Kadernota. Uiteraard bepaalt de financiële situatie van de gemeente Sittard-Geleen de uitvoering van plannen, ideeën en voornemens die leven bij inwoners van de gemeente en het bedrijfsleven. Waarbij de gemeente veel meer dan voorheen als facilitator optreedt. Dat past in het credo om de financiën op orde te brengen en de gemeentelijke bedrijfsvorming te verbeteren. Daarom is het streven de komende jaren een financieel evenwicht te houden, waardoor er een noodzakelijke buffer wordt gecreëerd. Deze buffer kan vanaf 2021 worden gebruikt om te investeren.

De komende anderhalf jaar staat vooral in het teken van het voorbereiden van die investeringen. Het gemeentebestuur wil afspraken maken met partners over investeringen. Parallel hieraan zullen er verschillende onderzoeken worden gedaan, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Ook wordt de komende tijd gewerkt aan het verbeteren van de fysieke leefomgeving van de inwoners van Sittard-Geleen. Een belangrijk onderdeel daarvan is de omvorming van de woningvoorraad. Ook het accommodatiebeleid en het huisvestingsplan voor het onderwijs krijgt de komende tijd de nodige aandacht evenals veiligheid en cultuur. En er worden knopen doorgehakt over het voorzieningenniveau schaatsen/zwemmen. Op cultureel gebied staat de evaluatie van De Domijnen op het programma en toeristisch gezien komt er een visie vrijetijdseconomie voor Zuid-Limburg. Eveneens van groot belang is het creëren van balans tussen de bloeiende economische ontwikkelingen in de regio en de leefbaarheid.

Vanaf 2021 heeft Sittard-Geleen weer investeringsruimte. Mede op basis van de genoemde dialoog met de inwoners, instellingen en bedrijven is een tiental prioritaire opgaven naar boven gekomen. Denk hierbij aan jeugd, energietransitie, arbeidsmarkt, mobiliteit en ondermijning, maar ook leefbaarheid en gezondheid zijn belangrijke thema’s. Bovendien wordt een visie opgesteld hoe de gemeente in 2030 er idealiter uit zou moeten zien.

Om hier daadwerkelijk in te kunnen investeren, is de komende jaren een bedrag van 40 miljoen euro beschikbaar om goede initiatieven te ondersteunen. Het gemeentebestuur gaat er vanuit dat ze financieel gezien niet alleen aan de lat staat voor deze opgave, maar dat ze via een bestuursakkoord met de provincie en bijvoorbeeld het interbestuurlijk programma, via subsidies of op andere wijze ondersteuning krijgt bij het realiseren van de opgaven die er liggen.

De Kadernota 2019 wordt op 3/4 juli behandeld in de gemeenteraad.

Zie ook