Jaarrekening Sittard-Geleen laat lager tekort zien in 2018 en de 2e rapportage 2019 een incidenteel voordeel

Persbericht Sittard-Geleen, 28 mei 2019 – Het financieel resultaat van de gemeente Sittard-Geleen was in 2018 beter dan begroot. De gemeente hoeft 6,3 miljoen euro minder uit de reserve te halen om te kunnen voldoen aan alle verplichtingen.

,,We zijn op de goede weg om de financiën van de gemeente weer gezond te maken,” concludeert wethouder Pieter Meekels voorzichtig. ,,De gemeentelijke organisatie heeft de begrotingskaders en financiële richtlijnen strikt gevolgd en er is efficiënt omgesprongen met de beschikbare budgetten. Maar we zijn er nog niet. We moeten waakzaam blijven en blijven doen wat we op financieel gebied met elkaar en met de toezichthouder hebben afgesproken.”

In 2018 stond Sittard-Geleen onder preventief toezicht van de Provincie Limburg. De begroting 2018 ging uit van een tekort van ruim 16 miljoen euro, dat moest worden opgelost door geld uit de reserve (de spaarpot van de gemeente) te halen. Nu de jaarrekening over 2018 is opgemaakt, blijkt het verschil tussen inkomsten en uitgaven niet 16,1 miljoen euro te zijn, maar 9,8 miljoen. De belangrijkste meevallers komen uit de grondexploitatie en het vastgoed. Zo is er bijvoorbeeld meer vastgoed verkocht dan gedacht (o.a. het Bisschoppelijk College in Sittard, waar een Hilton-hotel in komt). Ook in het sociale domein is sprake van financiële meevallers, onder meer het gevolg van een intensievere aanpak van fraudebestrijding mede waardoor de voorziening voor dubieuze debiteuren kon vrijvallen. Een deel van deze meevaller (zeven ton) wordt overigens dit jaar weer gebruikt om de kosten te betalen om meer mensen aan een baan te helpen.

Naast de meevallers, zijn er ook tegenvallers geweest in 2018 die nu gerapporteerd worden. Voor Het Groene Net zijn de voorloopkosten op dit moment nog niet gedekt en worden nog geen dividenden ontvangen. In totaal gaat het om ruim € 2,5 miljoen waarvan € 0,7 miljoen wordt gedekt uit een eerder daartoe gevormde reserve. Dit heeft te maken met een langere aanlooptijd dan verwacht. Uitgangspunt blijft een rendabel warmtenet waarbij de aanloopkosten op termijn worden terugverdiend. Een andere tegenvaller was de opbrengst van de ozb-belasting, die bijna een half miljoen lager was dan geraamd, door bezwaren en leegstand.

In 2018 is ook geld bestemd geweest voor projecten die nog niet of niet helemaal afgerond zijn. In het raadsvoorstel wordt voorgesteld om dit geld (o.a. voor de proeftuin aardgasvrije wijk Limbrichterveld-Noord, Kansen voor alle kinderen en Schulden en armoede) in 2019 in te zetten.

Omdat er nu ruim zes miljoen euro minder uit de reserves gehaald hoeft te worden dan verwacht, blijft er meer geld in die reserve zitten. Dit is ook nodig omdat de omvang van de reserve moet aansluiten bij de financiële risico’s die we lopen. Verder past dit ook bij de door de raad vastgestelde begrotingskaders en het preventieve provinciale toezicht.

Overigens, ook dit jaar vallen de financiële resultaten mee. Uit de eerste rapportage bleek al een positief resultaat van bijna 9 ton. De tweede rapportage, die binnenkort aan de raad wordt gepresenteerd, levert voor 2019 een (eenmalig) positief resultaat op van 3,6 miljoen euro. Ook dit geld gaat naar de algemene reserve. Dat komt onder meer doordat Enexis aan Sittard-Geleen een deel van een lening terugbetaalt. Deze lening heeft nog te maken met de verkoop van de Essent aandelen in het verleden. Ook is de eindafrekening voor de jeugdzorg klaar, waaruit blijkt dat de kosten iets minder hoog zijn dan gedacht (maar de middelen die het Rijk beschikbaar stelt voor de jeugdzorg, dekken nog steeds bij lange na niet de kosten die door Sittard-Geleen gemaakt worden).

De gemeenteraad bespreekt de Jaarstukken 2018 en de tweede rapportage tijdens de raadsvergadering van 3 en 4 juli aanstaande.