Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpexploitatieplan ter inzage

Van 14 december tot 25 januari liggen het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpexploitatieplan voor de unilocatie Grevenbicht-Obbicht zes weken ter inzage. Tijdens deze periode kunt u op deze plannen reageren.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Om de voorgenomen unilocatie in het middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht mogelijk te maken én om de twee vrijkomende sportlocaties in beide dorpen een natuur- en groenbestemming te geven, moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Het voorontwerpbestemmingsplan lag hiertoe eerder dit jaar ter inzage. De hierop ontvangen inspraakreacties zijn waar mogelijk verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan voor de unilocatie. 

Dat geldt ook voor ideeën en suggesties die bewoners van beide dorpen tijdens verschillende bijeenkomsten in september aandroegen voor de herontwikkeling van de vrijvallende sportlocaties. Zo werd bijvoorbeeld voorgesteld het oorspronkelijke groene karakter van de locaties en de natuur van en rondom de Kingbeek te herstellen, met ruimte voor recreatie en speelruimte voor kinderen. De wijzigingen in het bestemmingsplan zijn erop gericht deze natuur- en groengerichte maatschappelijk georiënteerde initiatieven mogelijk te maken. 

Inhoud ontwerpexploitatieplan

Om de ontwikkeling van de unilocatie mogelijk te maken, is ook een ontwerpexploitatieplan opgesteld. Hierin is onder meer vastgelegd hoe de gemeente de kosten voor het aangewezen bouwplan op gronden van derden wil verhalen. Maar bijvoorbeeld ook welke eisen er worden gesteld aan de locatieontwikkeling, de kwaliteit voor het openbaar gebied en de aanbesteding. 

Inzien en reageren

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpexploitatieplan van 14 december tot 25 januari 2021 inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De plannummers zijn NL.IMRO.1883.BPunilocatieGO-ON01 en NL.IMRO.1883.ExplunilocatieGO-ON01. U kunt de plannen ook inzien bij de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen. Dit kan vanwege de actuele coronamaatregelen alleen op afspraak, van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Een afspraak maken kan via nummer 14 046.

Van 14 december tot 25 januari kunt u bij voorkeur een schriftelijke zienswijze indienen. U kunt deze sturen naar het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 18, 6130 AA Sittard-Geleen, onder vermelding van ‘ontwerpbestemmingsplan of ontwerpexploitatieplan unilocatie’. Reageren op het ontwerpexploitatieplan kan alleen als u belanghebbende bent. Een omschrijving van het plangebied is opgenomen in de plannen.

Verdere procedure

Na afloop van de inzagetermijn worden ingekomen zienswijzen samengevat en van een reactie voorzien. Daarna worden het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpexploitatieplan ter (gewijzigde) vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. De plannen zijn definitief, zodra de gemeenteraad beide plannen heeft vastgesteld. Dit gebeurt naar verwachting eind eerste/begin tweede kwartaal 2021.