Groen licht voor unilocatie Grevenbicht-Obbicht

De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft woensdag 8 juli met een ruime meerderheid ingestemd met de realisatie van de centrale onderwijs- en sportvoorziening in het middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht. Nu dit principebesluit is genomen, wordt de bestemmingsplanprocedure voortgezet en wordt gewerkt aan de verdere detaillering van de plannen. Het ontwerpbestemmingsplan wordt na de zomer ter inzage gelegd.

De investering die met de unilocatie is gemoeid, bedraagt iets meer dan tien miljoen euro. Een belangrijke investering in de leefbaarheid van beide kernen. Door de centrale ligging van de unilocatie blijven onderwijs- en sportvoorzieningen goed bereikbaar voor inwoners van Grevenbicht en Obbicht. Daarnaast komen op de plekken waar nu de scholen en sportvelden zijn, over enkele jaren ook weer nieuwe initiatieven van de grond die de dynamiek en aantrekkelijkheid van beide dorpen vergroten. De centrale onderwijs- en sportvoorziening betekent ook een impuls voor de gemeente. Een aantrekkelijke, leefbare gemeente kan immers niet zonder toekomstbestendige voorzieningen in wijken en dorpen.

Onderwijs en sport

De unilocatie biedt straks ruimte aan een Integraal Kindcentrum (basisschool, peuter- en buitenschoolse opvang) en een centrale sportvoorziening. Het sportgedeelte bestaat uit voetbal- en tennisvelden, een kantine, kleedkamers en een gymzaal. Bijzonder is dat de kinderen en leerlingen van het onderwijsdeel, van nul tot twaalf jaar, tijdens en buiten schooltijden gebruik kunnen maken van de sportfaciliteiten. Het schoolbestuur van Kindante, voetbalvereniging SV Argo, tennisclub TC Bicht’14 en belangenvereniging Laefbaar Obbeeg en Beeg zijn als mede-initiatiefnemers nauw bij de plannen betrokken.

Verdere procedure

Om de school en sportaccommodatie mogelijk te maken en de twee huidige sportlocaties een natuur- en groenbestemming te geven, is het noodzakelijk om het bestemmingsplan te wijzigen. Het voorontwerpbestemmingsplan lag hiertoe van 12 maart t/m 27 april ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan wordt naar verwachting na de zomer ter inzage gelegd. Ook hierop kunnen zienswijzen worden ingediend. Deze worden eventueel verwerkt in een gewijzigd ontwerpbestemmingsplan, dat later dit jaar door het college aan de raad wordt aangeboden ter vaststelling.

Vrijkomende locaties

De plannen voor de herontwikkeling van de vrijkomende school- en sportlocaties in Grevenbicht en Obbicht moeten nog worden uitgewerkt. Voor de vrijkomende schoollocaties wordt gedacht aan woningbouw, de sportlocaties worden ingezet voor landschaps- en natuurontwikkeling. Zo krijgen beide dorpen een groene impuls, ter compensatie van de landbouwgrond aan de rand van het middengebied waar de unilocatie is gepland. Omwonenden en belangstellenden worden actief bij de herbestemming en nieuwe planvorming betrokken.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen? Meld u dan via e-mail aan voor onze digitale nieuwsbrief ‘unilocatie Grevenbicht-Obbicht’