Sittard-Geleen vertraagt investeringen

Persbericht | Sittard-Geleen, 31 juli 2018 – Het temporiseren van de ontwikkeling van de Sportzone Limburg en het enkele jaren opschuiven van de investeringen in de Zuidelijke Spooraansluiting zijn de belangrijkste maatregelen die Sittard-Geleen neemt om het herstelplan begroting 2018 uit te voeren. Samen met het niet benutten van nog beschikbare investeringsruimte levert dit tien miljoen euro besparing op.

,,We hebben met de provincie afgesproken dat we in september een besluit nemen over het verminderen van de investeringsruimte in 2019 en 2020 met elk vijf miljoen euro. Uiteraard zouden we dat liever niet doen want investeren in de gemeente is ontzettend belangrijk. De financiële situatie dwingt ons echter om keuzes te maken en we hebben gekozen voor projecten die door externe factoren vertragen en daardoor de ontwikkeling van de stad niet of nauwelijks belemmeren,” aldus wethouder Pieter Meekels (middelen).

Vanuit de Stuurgroep Chemelot is aangegeven dat de Zuidelijke Spooraansluiting (die rechtstreeks treinverkeer van Chemelot naar het zuiden mogelijk maakt en de leefbaarheid rond het emplacement Sittard verhoogt) op zijn vroegst in de periode 2023-2024 kan worden uitgevoerd. Eerder is het dus niet nodig om hiervoor geld beschikbaar te hebben.

De verwachting is dat ook de organische ontwikkeling van de Sportzone Limburg een ander verloop kent dan tot voor kort werd aangenomen. Dit is mede het gevolg van het besluit van de gemeenteraad, eind vorig jaar, om in dit gebied geen schaats- en zwemvoorziening te realiseren. De nadruk op Sportzone Limburg komt daardoor meer te liggen op het doorontwikkelen en verbeteren van de exploitatie van de bestaande onderdelen en de ontwikkeling van het leisure-gedeelte van het gebied. Daardoor zijn de voor Sportzone Limburg gereserveerde investeringsmiddelen voorlopig niet nodig.

De provincie Limburg heeft in het kader van het preventief toezicht aan de raad gevraagd om uiterlijk in september de investeringsbezuinigingen vast te stellen. Vervolgens zal in de begroting 2019 en in de nog op te stellen kadernota (voorjaar 2019) worden aangegeven welke ontwikkelingen de komende jaren prioriteit krijgen in Sittard-Geleen. ,,Want we willen de gemeente, ondanks de financiële situatie, vooruit helpen en samen werken aan een duurzame, gezonde gemeente,” zegt Pieter Meekels.

Tweede rapportage

Omdat Sittard-Geleen preventief toezicht heeft, moet vier keer per jaar een overzicht worden gemaakt van de financiële situatie in de gemeente. Uit de rapportage van het tweede kwartaal van dit jaar blijkt dat dit jaar 2,06 miljoen euro meer moet worden uitgegeven dan begroot. Het merendeel van dit bedrag komt, zoals al in de eerste rapportage werd aangekondigd, door onvoorziene ontwikkelingen in sociaal domein.

Met name de jeugdhulp (zowel aantal hulpbehoevenden, omvang van de hulp en zwaarte van de zorg) neemt toe. Dat leidt niet alleen dit jaar tot een extra uitgave, maar deze trend zet zich de komende jaren door en zal dus structureel in de begroting moeten worden opgenomen.

Binnenstedelijke projecten

Gelijktijdig met de tweede rapportage wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek naar de financiën bij de binnenstedelijke projecten in Sittard en Geleen. Het college heeft op een rijtje gezet welke verplichtingen er de afgelopen tijd zijn aangegaan en ook besloten op welke manier deze verplichtingen de komende tijd betaald kunnen worden.

Dat er meer verplichtingen zijn aangegaan dan er geld voor beschikbaar was gesteld, is nogmaals bevestigd. De raad wordt daarom gevraagd in september krediet hiervoor beschikbaar te stellen. Ook de provincie zal deze begrotingswijzigingen vervolgens moeten goedkeuren. ,,Maar we hebben als college van B&W besloten dat inwoners, ondernemers en instellingen niet tot september of oktober hoeven te wachten voordat hun rekening betaald wordt,” stelt wethouder Pieter Meekels. ,,Wij nemen nu onze verantwoordelijkheid en komen de aangegane verplichtingen na.”

Het spreekt voor zich dat er dit jaar en de eerste helft van 2019 uiterst zorgvuldig besloten moet worden over nieuwe uitgaven voor de ontwikkeling van de centra in Sittard en Geleen. In september volgt een voorstel hierover.

Uitgelicht