Oplossing geschil werknemers en gemeente Sittard-Geleen

Persbericht | Sittard-Geleen, 9 mei 2017 – Het gemeentebestuur van Sittard-Geleen en de werknemersvertegenwoordiging (vakbondsafvaardiging) hebben overeenstemming bereikt over de Regeling Uitloopschaal. Medewerkers van de gemeente houden recht op een uitloopregeling in de vorm van een uitloopschaal. Parallel hieraan is afgesproken dat gemeentemedewerkers vanaf volgend jaar een aantal vrije dagen inleveren.

Met de overeenstemming tussen werkgever en werknemers komt een einde aan een verschil van mening dat sinds 1 januari 2016 speelde tussen partijen over een uitlooptoelage van 11% boven op het bestaande loon. De gemeente bevroor op basis van de landelijke cao-afspraken op 1 januari 2016 de bestaande toelageregeling. Uiteindelijk resulteerde het verschil van mening in een uitspraak van de rechtbank Limburg op 23 december vorig jaar, dat de gemeente alsnog de uitlooptoelage moest omzetten in een uitloopschaal. Daar is nu aan voldaan.

Overleg tussen werkgever en de werknemersdelegatie (hiervoor is bij de overheid een zogenaamd ‘Georganiseerd Overleg’) heeft geleid tot overeenstemming over een nieuwe vorm van een uitloopschaal voor alle medewerkers die op dit moment in dienst zijn. De nieuwe uitloopschaal kent een andere opzet dan de Toelage Overgangs Recht (de zgn. TOR), die van 1 januari 2016 is ingevoerd, en deze wordt wel geïndexeerd. De kosten van de nieuwe regeling bedragen op termijn maximaal twee miljoen euro.

Naast de nieuwe uitloopregeling is met de werknemers ook gesproken over de al vastgestelde bezuinigingen op de personeelsbudgetten. Voor wat betreft de bezuiniging op secundaire arbeidsvoorwaarden is afgesproken dat de medewerkers van de gemeente vanaf komend jaar vier vrije dagen minder krijgen. Hierdoor wordt van de vastgestelde ombuiging ongeveer een miljoen euro ingevuld.

Ook de modernisering van de arbeidsvoorwaarden is de afgelopen tijd aan bod gekomen. Over onder meer het generatiepact, traineeships, flexibele werkplekken, het opzetten van een algemene dienst en een vrijwillige vertrekstimuleringsmaatregelen is tussen college van B&W en het management van de gemeente afgesproken dat dit weldra nader uitgewerkt gaat worden.

De vakbonden hebben het bereikte akkoord over de uitloopschaal voorgelegd aan de leden en die hebben met respectievelijk 85 % (CNV) en 76% (FNV) vóór het akkoord gestemd.

Wethouder Pieter Meekels (o.a. portefeuille Personeel ) heeft er alle vertrouwen in dat de nieuwe regeling de basis vormt voor een goed en reëel beloningsysteem voor de ruim negenhonderd medewerkers (700 fte) van Sittard-Geleen. ”Dit past binnen ons streven om op een verantwoorde en efficiënte manier om te gaan met financiën en tegelijkertijd ook een goed, modern werkgever te zijn die op gepaste wijze waardering geeft aan zijn medewerkers.”

Theo Derhaag (FNV) en Jan Miltenburg (CNV) geven namens de werknemers aan tevreden te zijn met het bereikte resultaat: “Er is na lang onderhandelen een brede regeling uitgekomen waar alle medewerkers profijt van hebben”.

Uitgelicht