Nieuw beleid voor henneppanden

Persbericht | Sittard-Geleen, 16 november 2018- Burgemeester Sjraar Cox heeft besloten het Damoclesbeleid Sittard-Geleen te wijzigen. Het nieuwe beleid schrijft voor dat de burgemeester henneppanden per direct sluit. Dit in tegenstelling tot het oude beleid waarbij, tijdens een eerste constatering van een overtreding van softdrugs, werd volstaan met een waarschuwing.

Burgemeester Sjraar Cox: "De belangrijkste reden voor deze wijziging is dat de gemeente Sittard-Geleen de landelijke beleidstrend wil volgen en eenduidigheid in beleid nastreeft. Ook wil ik met de aanscherping van het beleid bestuurlijk harder optreden tegen deze vorm van criminaliteit, die ik overigens onder geen enkele voorwaarde tolereer. Georganiseerde criminaliteit ondermijnt het lokale gezag, verslechtert veiligheid en leefbaarheid en levert schade op voor bewoners en ondernemers. Ik maak me dan ook zorgen over de huidige maatschappelijke acceptatie van ondermijning en de gevaren die bepaalde criminele activiteiten hebben voor de omgeving. Ik roep in dit licht ook de inwoners op verdachte signalen altijd kenbaar te maken."

Drugs- en henneppanden in woonwijken

De afgelopen periode is in Sittard-Geleen opnieuw een aantal drugs- en henneppanden in woonwijken aangetroffen. Het is lastig aan te geven of er sprake is van een daadwerkelijke stijging van het aantal constateringen van productielocaties in 2018. Deze cijfers zijn ook sterk afhankelijk van onder meer de meldingsbereidheid van inwoners en de focus van de politie. "Er dient  een versterking plaats te vinden als het gaat om de aanpak van ondermijning", licht burgemeester Cox toe. "Meer politiecapaciteit, meer mogelijkheden tot informatiedeling, maar ook ondersteuning van de integrale aanpak en het uitbreiden van het instrumentarium. Recent zijn enkele goede stappen gezet, echter er is nog veel te doen."

Uitgelicht