Windmolenpark Holtum-Noord

Klimaat en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s voor onze stad. In 2020 willen we twintig procent van ons energieverbruik duurzaam opwekken, door duurzame energiebronnen toe te passen. Zonne-energie is hiervan een mooi voorbeeld. Net zoals Het Groene Net, ons duurzame warmtenetwerk, waarbij restwarmte van de Biomassacentrale en Chemelot wordt gebruikt om bedrijven en woningen te verwarmen en te koelen.

Ook windenergie moet bijdragen aan het realiseren van deze doelstelling. In tegenstelling tot fossiele grondstoffen als olie, gas en steenkool, is wind niet belastend voor het milieu en raakt wind nooit op. Bovendien dragen we hiermee bij aan de opgave van de Provincie Limburg uit het Nationaal Energieakkoord, om in 2020 95,5 megawatt ‘wind op land’ te realiseren.

Onderzoek naar haalbaarheid
Ontwikkelaar ENGIE wil het aandeel duurzaam opgewekte energie in Nederland uitbreiden en heeft de mogelijkheden voor windenergie in onze gemeente verkend. Deze verkenning heeft plaatsgevonden op bedrijventerrein Holtum-Noord. Hieruit blijkt dat er vier windmolens kunnen komen waarvan één op grond van de gemeente. Uit aanvullend onderzoek moet blijken of het project definitief haalbaar is.

Voorwaarden
Als gemeente stellen we een aantal belangrijke voorwaarden aan een windpark op deze locatie. Zo moeten de windmolens voldoen aan alle wettelijke eisen. Daarnaast moet één van de windmolens beschikbaar komen voor burgerparticipatie. En moet het windpark voordeel opleveren voor direct omwonenden. Bijvoorbeeld in de vorm van een gebiedsfonds (financiële bijdrage in buurtvoorzieningen), korting op de energierekening of uitgifte van obligaties. De mogelijkheden om in het windpark mee te doen, worden samen met de omgeving bepaald. Om de uitvoering hiervan in goede banen te leiden, wordt samengewerkt met een lokale energiecoöperatie.

Vervolg
Naar verwachting dient ENGIE nog dit jaar een aanvraag in voor het realiseren van het windpark. De gemeente beoordeelt de plannen en toetst of ze aan alle wettelijke eisen voldoen. Als de aanvraag compleet is, start de officiële vergunningsprocedure en publiceert de gemeente het plan. Vanaf dan kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen.

Zodra er zicht is op de definitieve haalbaarheid van het windpark nodigt gemeente en ENGIE bewoners en bedrijven in de buurt uit voor een informatiebijeenkomst.

Dan wordt ook samen met de omgeving en energiecoöperatie(s) een plan opgesteld, waarin binnen de mogelijkheden afspraken worden gemaakt om in het windpark te participeren.

De website www.windparkholtumnoord.nl gaat in de loop van deze week live.

Uitgelicht