Wat is handhaving?

We willen allemaal in een leefbare en veilige gemeente wonen. Daarbij is het belangrijk dat burgers zich aan de regels houden. De gemeente is verplicht om toe te zien dat wetten en regels worden nageleefd en treedt zo nodig handhavend op. Hierbij geldt dat inwoners en ondernemers zelf verantwoordelijk zijn voor het naleven van de geldende wet- en regelgeving. Inwoners en ondernemers worden dus ook geacht de wet- en regelgeving te kennen die op hen van toepassing is.

Taken team handhaving

  • Het houden van toezicht op naleving van regels, die te maken hebben met de fysieke omgeving. Dit omvat een breed scala aan wet- en regelgeving op het gebied van bouwen, slopen, monumenten, openbare ruimte, ruimtelijke ordening, natuur en milieu. Daarnaast handhaaft team Handhaving de bepalingen van de Drank- en horecawet (DHW) en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
     
  • Het handhavend optreden door het opleggen van sancties, als regels niet worden nageleefd.