Openbare orde

Het is een taak van de overheid om rust en orde te organiseren en te handhaven.

  • Optreden tegen ernstige overlast

    De burgemeester kan bij ernstige overlast een gebiedsverbod, groepsverbod, meldplicht of begeleidingsplicht opleggen. Deze bevoegdheden kunnen worden ingezet tegen personen die herhaaldelijk de openbare orde hebben verstoord en waarbij ernstige vrees bestaat voor verdere verstoring van de openbare orde.

  • Victoriabeleid: bestrijding overlastsituaties

    Overlast vanuit en rond woningen vormt een zeer ernstige inbreuk op de leefbaarheid van een wijk en heeft een negatieve invloed op de veiligheidsgevoelens van bewoners. De gemeente Sittard-Geleen acht het vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid, het beschermen van het woon- en leefklimaat en de volksgezondheid daarom noodzakelijk dat deze overlast wordt bestreden en dat hiertegen wordt opgetreden.