Victoriabeleid: bestrijding overlastsituaties

Overlast vanuit en rond woningen vormt een zeer ernstige inbreuk op de leefbaarheid van een wijk en heeft een negatieve invloed op de veiligheidsgevoelens van bewoners. De gemeente Sittard-Geleen acht het vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid, het beschermen van het woon- en leefklimaat en de volksgezondheid daarom noodzakelijk dat deze overlast wordt bestreden en dat hiertegen wordt opgetreden.

Artikel 174a Gemeentewet, ook wel aangehaald als de Wet Victoria, is het juridisch instrument om bestuurlijk op te treden tegen overlast vanuit en rond woningen. De burgemeester heeft ingevolge artikel 174a, eerste lid, Gemeentewet de bevoegdheid een woning, een niet voor het publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf te sluiten, indien door gedragingen in de woning of het lokaal of op het erf de openbare orde rond de woning, het lokaal of het erf wordt verstoord. Het gaat hierbij zowel om daadwerkelijke overlast als om ernstige vrees voor het ontstaan van verstoring van de openbare orde, omdat de rechthebbende in een vorige woning, een niet voor het publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf, voor overlast heeft gezorgd en er aanwijzingen zijn dat hij de huidige woning, lokaal of erf ook op zodanige wijze zal gebruiken (tweede lid).
 
Kijk hier voor het beleid