Bestuur

Elke vrijwilligersorganisatie kent een bestuur. In dat bestuur zijn rollen meestal verdeeld onder de voorzitter, penningmeester en secretaris en bestuursleden zonder speciale taak. Het bestuur is meestal de drijvende kracht in een vrijwilligersorganisatie. Zonder een krachtig bestuur en voldoende bestuursleden heeft een vereniging nauwelijks bestaansrecht.

Bij stichtingen en verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid (zie organisatievormen) staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd wie de bestuursleden zijn. In de statuten van zo’n organisatie staat geregeld hoe de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op hoofdlijnen zijn verdeeld. Bijvoorbeeld wie bevoegd is te tekenen en beslissingen te nemen of wanneer een bestuur iets moet voorleggen aan de algemene ledenvergadering. Dat wordt vaak nog verder uitgewerkt in een huishoudelijk reglement.

Is er sprake van een vereniging zonder rechtsbevoegdheid, dan is het toch heel verstandig taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden vast te leggen om onduidelijkheid te voorkomen.

Aansprakelijkheid bestuursleden

Of u als bestuurslid persoonlijk (hoofdelijk) aansprakelijk gesteld kunt worden voor schulden van of schade door uw organisatie, is afhankelijk van de rechtsvorm. Bij een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid bent u als bestuurslid zelf aansprakelijk als uw organisatie schulden maakt. Bij een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid of bij een stichting, is een bestuurslid niet persoonlijk aansprakelijk voor schade of schulden.

Een bestuurder van een vereniging is wettelijk verplicht om de hem of haar opgelegde taken naar behoren uit te voeren. Worden de taken onbehoorlijk vervuld, dan is dat in strijd met de wet en kunnen bestuurders toch aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van hun onbehoorlijk bestuur. Van belang is dat de bestuurstaak in beginsel rust op de gezamenlijke bestuurders. Iedere bestuurder is zo aansprakelijk voor de schade, die door één van de bestuurders veroorzaakt is.

Het is mogelijk dat de bestuurder zich vrij kan pleiten van zijn schuld wanneer de onbehoorlijke taakvervulling niet aan hem te wijten is en wanneer hij niet nagelaten heeft maatregelen te treffen om de gevolgen van de tekortkoming in de taakvervulling te voorkomen.

De door de gemeente afgesloten vrijwilligersverzekering voorziet in een aansprakelijkheidsverzekering voor besturen.

Uitgelicht