Subsidies

Vrijwilligersorganisaties voor jeugd- en jongerenwerk, cultuur, welzijn en zorg, amateursport, Oranjefeesten en doden-herdenking kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van de gemeente. In deze rubriek informatie over vormen van subsidie, voorwaarden en hoe aan te vragen.

Vrijwilligersorganisaties voor jeugd- en jongerenwerk, cultuur, welzijn en zorg, amateursport, Oranjefeesten en dodenherdenking kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van de gemeente. In deze rubriek informatie over vormen van subsidie, voorwaarden en hoe aan te vragen.

Gemeentelijke subsidieregels

Vrijwilligersorganisaties kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van de gemeente Sittard-Geleen. Om te bepalen of een organisatie wel of niet voor subsidie in aanmerking komt, zijn subsidieregels opgesteld.

Het college van burgemeester en wethouders heeft een nieuwe Algemene subsidieverordening gemeente Sittard-Geleen 2015, een nieuwe Subsidieregeling vrijwilligerswerk 2015 en een nieuwe Subsidieregeling incidentele subsidies vrijwilligerswerk 2015 vastgesteld.

 • Subsidieregeling Vrijwilligerswerk 2015
  In de nieuwe regeling zijn 5 beleidsregels samengevoegd. Dat zijn de beleidsregels voor het subsidiëren van Cultuur, Amateursport, Topsport, Jeugd- en Jongerenwerk en Welzijn en Zorg.
 • Subsidieregeling incidentele subsidies vrijwilligerswerk 2015
  Voor incidentele subsidies voor cultuur, amateursport, jeugd- en jongeren en welzijn en zorg kan het hele jaar door subsidie worden aangevraagd. De aanvraag dient uiterlijk 13 weken vóórdat de activiteit plaatsvindt ontvangen te zijn.

De nieuwe subsidieregelingen gaan gelden vanaf het subsidiejaar 2016.

 

Wanneer subsidie aanvragen?

Structurele subsidie:

De aanvraagtermijn voor een jaarlijkse subsidie is voor vrijwilligersorganisaties voor jeugd- en jongerenwerk, cultuur, welzijn en zorg en amateursport 1 juli. Voor topsport is de aanvraagtermijn 1 april. Uw verzoek om structurele subsidie moet dus uiterlijk op 1 juli/1 april van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar bij ons zijn ingediend.

Incidentele subsidie:

Een verzoek om een incidentele subsidie moet u minimaal 13 weken vóór de aanvang van betreffende activiteit bij ons indienen.

Overige aanvraagformulieren:

Een aanvraagformulier moet altijd ondertekend worden en tijdig bij ons binnenkomen. U kunt uw subsidieverzoek niet per e-mail verzenden. Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw aanvraagformulier? Onze medewerkers helpen u graag. U kunt daarvoor contact opnemen met de Unit ondersteuning van het cluster beleid, tel. 046-4778569.

 

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

 • Wij nemen uw aanvraag onmiddellijk in behandeling. Als de informatie die u gestuurd heeft niet volledig is, krijgt u de gelegenheid de gegevens aan te vullen.
 • We toetsen uw aanvraag aan de Algemene subsidieverordening gemeente Sittard-Geleen 2015 en de relevante subsidieregeling.
 • Over verzoeken om structurele subsidies nemen wij een besluit nadat de gemeentelijke begroting is vastgesteld. U ontvangt uiterlijk in januari van het jaar waarvoor u subsidie heeft aangevraagd een subsidiebesluit. Over verzoeken om incidentele subsidies neemt het college binnen 13 weken na ontvangst van een volledig ingevulde aanvraag een besluit.

 

Algemene Subsidieverordening

De gemeenteraad heeft op 8 juli 2015 de Algemene Subsidieverordening gemeente Sittard-Geleen 2015 (ASV) vastgesteld. Daarin staan de algemene regels en voorschriften die gelden voor elk subsidieverzoek. De ASV vormt het globale juridisch kader voor subsidieverstrekking. U leest er onder meer in hoe de procedure voor subsidieverstrekking verloopt en aan welke verplichtingen een subsidieontvanger moet voldoen.

 

Waarderingssubsidies

De gemeente Sittard-Geleen vindt een bruisend en actief verenigingsleven belangrijk voor de vitaliteit van de stad. Daarom kent de gemeente waarderingssubsidies toe. Bij een waarderingssubsidie staat de waardering voor de activiteiten van vrijwilligersorganisaties voorop. Daarom leggen we minimale inhoudelijke verplichtingen op en zijn er eenvoudige aanvraagformulieren beschikbaar. Wanneer u het formulier correct invult en de gevraagde bijlagen meestuurt, voldoet uw aanvraag automatisch aan de vereisten voor het indienen van een subsidieverzoek. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen.

Het besluit op uw verzoek om een waarderingssubsidie is direct ook de subsidievaststelling. U hoeft dus, na een positief besluit, geen verzoek in te dienen voor een definitieve vaststelling. U krijgt in een keer 100% van het subsidiebedrag uitbetaald. Het is belangrijk dat u een goede administratie bijhoudt. Om de rechtmatige besteding van subsidiemiddelen te garanderen, voeren wij namelijk jaarlijks steekproefsgewijs administratiecontroles uit bij vrijwilligersorganisaties

 

Subsidieregelingen

De gemeente Sittard-Geleen heeft de volgende subsidieregelingen opgesteld:

In deze subsidieregelingen leest u onder meer de criteria voor subsidieverstrekking en wanneer een organisatie in ieder geval niet in aanmerking komt voor subsidie. In de Subsidieregeling vrijwilligerswerk 2015 wordt bovendien de berekeningssystematiek weergegeven die onze gemeente hanteert om bijvoorbeeld deelname door jeugd aan activiteiten te stimuleren.

Organisaties die een vast bedrag ontvangen, kunnen de hoogte van dat bedrag ook in de beleidsregels lezen. De genoemde bedragen zijn de oorspronkelijk vastgestelde bedragen voor het jaar 2015 die jaarlijks geïndexeerd kunnen worden. Over indexering neemt de gemeente een apart besluit. Wilt u precies weten hoeveel subsidie voor uw organisatie is gereserveerd? Bel dan met de Unit ondersteuning het cluster beleid, tel. 046-4778569.

 

Subsidievoorwaarden

Aan het verstrekken van subsidies, kan de gemeente voorwaarden verbinden. Zo verwacht de gemeente van gesubsidieerde organisaties dat zij zich inspannen om:

 • deelnemers, vrijwilligers en beroepskrachten in voldoende mate bij het beleid van de instelling en bij de uitvoering daarvan te betrekken;
 • te voorkomen en tegen te gaan dat enige activiteit wordt verricht, die discriminatie oplevert wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, burgerlijke staat, leeftijd, seksuele voorkeur, fysieke of verstandelijke beperking of op welke grond dan ook;
 • de emancipatie van vrouwen, ouderen, homoseksuelen (m/v), gehandicapten en migranten te bevorderen;
 • duurzaamheid, cradle to cradle en fair trade te bevorderen;
 • maatschappelijke stages mogelijk te maken;
 • zich te houden aan het gemeentelijk aanbestedingsbeleid (indien van toepassing);
 • zich te houden aan de eisen van goed, transparant en verantwoord bestuur en toezicht.

Waar wij dit nodig vinden, zullen we dergelijke inspanningsverwachtingen opnemen als verplichtende voorwaarde in het subsidiebesluit.

Andere voorwaarden kunnen zijn:

 

Subsidieplafonds

Het kan voorkomen dat er te weinig geld beschikbaar is om alle verzoeken die aan de criteria voldoen te honoreren. In de ASV, subsidieregeling en de verschillende beleidsregels is geregeld dat het college voor subsidies op verschillende beleidsterreinen jaarlijks een subsidieplafond kan vaststellen.

 

Provinciale subsidies

Ook de provincie Limburg verstrekt subsidies. Via het E-loket, Subsidies van de provincie kunt u de regelingen inzien en een aanvraag indienen.

 

Andere geldstromen

Ook bij andere instanties is het mogelijk subsidie te krijgen. Het Rijk en de EU kennen bijzondere regelingen. Zie daarvoor de website van Overheid.nl. Particuliere fondsen zoals bijvoorbeeld het Prins Bernard Cultuurfonds bieden daarvoor ook mogelijkheden.

 

 

 

 

 

 

 

Uitgelicht