Subsidie professionele organisaties

Begin 2008 heeft een evaluatie plaatsgevonden van het subsidiebeleid en de subsidie-uitvoering van onze gemeente. Geconcludeerd is dat een herijking wenselijk is om te komen tot een verbeteringsslag in regelgeving, processen, dossiervorming en verantwoording voor het subsidieproces. De evaluatie heeft geresulteerd in de kadernotitie subsidiebeleid ‘Ruimte geven en regie houden’.

Ook de rekenkamercommissie bracht in maart 2008 een rapport met bevindingen en aanbevelingen uit over het subsidiebeleid en de subsidie-uitvoering. Inmiddels is, mede op basis van de aanbevelingen uit bovengenoemde notities, een nieuwe Algemene Subsidieverordening met toelichting vastgesteld. Ook zijn de subsidiebeleidsregels voor de vrijwilligersorganisaties aangepast aan de nieuwe ASV.

Om verder invulling te geven aan het subsidiebeleid heeft het college besloten voor de professionele maatschappelijke instellingen het proces van Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF) in te voeren.

 

Redenen voor de invoering van BCF zijn:

  • Duidelijkere koppeling tussen gemeentelijke beleidsdoelen en uitvoerende activiteiten van professionele instellingen.
  • Beter zicht op resultaten van subsidiëring van professionele instellingen in relatie tot de gemeentelijke beleidsdoelen en ingezette middelen.
  • Meer heldere rolverdeling tussen gemeente als beleidsregisseur en instelling als professionele uitvoeringsorganisatie.
  • Kwaliteitsverhoging in de subsidierelatie met de professionele maatschappelijke instellingen, door middel van eenduidige methodieken en modellen en meerjarige afspraken.
  • Verbetering interne controle en transparantie in verantwoording door gestructureerde en eenduidige aanpak van opdrachtverlening en rapportages.

 

Om het juridisch kader voor subsidieverstrekking compleet te maken is het BCF-proces tevens vertaald in een subsidiebeleidsregel “Professionele Maatschappelijke Instellingen”  Hiermee wordt de verbeterslag van het subsidiebeleid ook voor de professionele maatschappelijke instellingen afgerond.

 

Het subsidiejaar 2010 is een overgangsjaar waarin het systeem van Beleidsgestuurde Contract Financiering zo veel als mogelijk wordt geïmplementeerd en benaderd. In subsidiejaar 2011 zal het systeem volledig toegepast worden.

 

Let op! 

Het systeem van beleidsgestuurde contractfinanciering is in zijn volle omvang alleen van toepassing op structurele subsidies boven de € 15.000,--.

Incidentele subsidies kunnen los daarvan worden aangevraagd. Zie daarvoor de algemene informatie op het verenigingsloket.

 

 

 

Voorwaarden

In de Jaarplanner en het overzicht Termijnen subsidiecyclus treft u een globaal overzicht aan van het proces en de bijbehorende voorwaarden.

Aanvraag

Documenten Subsidie professionele organisaties 

(aanvraagformulieren, modellen, beleidsregels etc.)

 

 

Meer info

Op ons digitale Verenigingsloket treft u meer informatie aan.

Of neem telefonisch contact met ons op voor een afspraak.

Uitgelicht