Overkapping trappenhuizen Odaparking Sittard

Hier vindt u informatie over de geplande werkzaamheden aan de trappenhuizen van de Odaparking. Deze worden vanaf 22 maart door bouwbedrijf Van Wijnen in opdracht van de gemeente Sittard-Geleen uitgevoerd.

Wat gaan we doen?

Om een goede parkeerservice te bieden, worden de vijf trappenhuizen van de Odaparking op een aantal punten verbeterd en aangepast. Daarmee verandert de uitstraling van de parkeergarage. De overkappingen van de trappen worden van glas en aluminium gemaakt en krijgen een soortgelijk uiterlijk als de aanwezige liftschach-ten. Hierdoor verbetert het comfort voor parkeerders en voorkomen we dat regenwater via die trappen de garage instroomt. Tegelijkertijd pakken we op een aantal andere plekken in de parkeergarage lekkages aan en wordt de akoestiek in enkele gangen verbeterd.  De werkzaamheden beginnen op 22 maart en duren ongeveer een half jaar.

Impressie van de nieuwe overkappingen

Planning

De werkzaamheden aan de overkapping van de trappenhuizen zijn gepland tussen 22 maart 2021 en 6 augus-tus 2021. Ze worden gefaseerd uitgevoerd, zodat u tijdens de werkzaamheden veilig gebruik kunt blijven maken van de parkeergarage. 

1e fase

In de eerste fase gaan we de drie noordelijkst gelegen trappenhuizen tegelijkertijd aanpakken. 
Dat zijn de trappenhuizen ter hoogte van:

  • Evenemententerrein/ Hof van Serviam, 
  • Jezuïetenkapel zijde Odasingel 
  • 2e inrit zijde Paardestraat

De werkzaamheden aan het trappenhuis ter hoogte van het evenemententerrein/Hof van Serviam zullen het langste duren. Tijdens de werkzaamheden zijn deze drie trappenhuizen gesloten. De twee andere, zuidelijk ge-legen trappenhuizen, blijven dan open. Dit zijn de trappenhuizen ter hoogte van de hoofdingang zijde Deken Tijssenstraat/ Voorstad en Kerkepad richting de markt.  

2e fase

Als de werkzaamheden ter hoogte van de Jezuïetenkapel en Paardestraat klaar zijn, worden deze trappenhui-zen weer geopend. Dan starten we met de werkzaamheden aan de trappenhuizen ter hoogte van:

  • Deken Tijssenstraat/ Voorstad en 
  • Kerkepad  Markt.  

Zodra de werkzaamheden aan het trappenhuis ter hoogte van het evenemententerrein/Hof van Serviam klaar zijn, wordt ook dit trappenhuis weer geopend. 

Bekijk de plattegrond van de werkzaamheden

Bereikbaarheid

Wij zorgen ervoor dat er tijdens de werkzaamheden altijd trappenhuizen beschikbaar zijn om de parkeergarage te verlaten en te betreden. 
Aan de liften worden geen werkzaamheden uitgevoerd. Maar door werkzaamheden in de buurt van de in- en uitgangen van de liften zijn de liften aan de oostzijde van de parkeergarage korte tijd niet beschikbaar. Dit zal echter nooit gelijktijdig zijn. Daarnaast hoeft de lift aan de westzijde van de parkeergarage niet tijdelijk buiten gebruik gesteld te worden. Zo blijft het altijd mogelijk om de parkeergarage via een lift te verlaten en te betre-den.
In en rond de parkeergarage geven we met borden aan wanneer welke trappenhuizen en/of liften tijdelijk niet beschikbaar zijn.

Impressie van de nieuwe overkappingen

Veiligheid

Gedurende de uitvoering van dit project zorgen wij er voor dat er altijd voldoende vluchtroutes zijn. Zo kan de parkeergarage snel en veilig worden verlaten als er zich een calamiteit voordoet. Juist om dit te kunnen garande-ren voeren we de werkzaamheden in verschillende fases uit. 
De vluchtroutes worden in de parkeergarage duidelijk met borden en pijlen aangegeven.
Verder zullen wij tijdens de werkzaamheden de werkgebieden afzetten met bouwhekken om gebruikers van de parkeergarage af te schermen van de bouwwerkzaamheden. 

Te verwachten hinder

Wij doen ons uiterste best om overlast zo veel als mogelijk te voorkomen en te beperken maar enige geluidhin-der en stofvorming is bij de uit te voeren werkzaamheden helaas niet uit te sluiten. 
Materiaal en materieel zullen wij zo veel als mogelijk bovengronds transporteren om verkeershinder in de par-keergarage te voorkomen.

Het tijdelijk buiten gebruik stellen van de trappenhuizen heeft tot gevolg dat enkele parkeerplekken in de par-keergarage tijdelijk niet gebruikt mogen worden. Deze parkeerplekken vallen namelijk buiten de maximaal toe-gestane vluchtafstand. Dit betreft 17 parkeerplekken verspreidt over de twee fasen. 
Vaste gebruikers van die betreffende plekken zullen we hierover tijdig informeren. Zij krijgen tijdelijk een alter-natieve parkeerplek, op een zo kort mogelijke afstand tot hun vaste plek, toegewezen.

Wie is Van Wijnen?

Van Wijnen is een landelijk opererend bouwconcern met een vestiging in Sittard van waaruit de geplande werk-zaamheden aan de Odaparking zullen worden uitgevoerd. 
De medewerkers van de vestiging in Sittard en zijn goed bekend met de situatie ter plaatse en goed geïnfor-meerd over de specifieke aandachtspunten van dit project. De contactgegevens van de verantwoordelijken ter plaatse en het calamiteitennummer buiten werktijden vindt u hieronder.

Vragen? 

Heeft u vragen of wilt u een melding doen? 

  • U kunt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 07:30 en 16:30 uur contact opnemen met onze uitvoerder, Jos Marx, via 06-25024289.
  • Op woensdagen is Xander Anker de verantwoordelijke ter plaatse, hij is op bovenvermelde werktijden bereikbaar via 06-25024286.
  • Buiten werktijden zijn wij voor calamiteiten bereikbaar via 073-5219014.