Corio Glana Highlight 20 - Geleenbeekdal tussen Middenweg en Agricolastraat, Sittard

Waterschap Limburg, de gemeente Sittard-Geleen, Provincie Limburg en Natuurmonumenten werken onder de noemer Corio Glana nauw samen aan de voorbereidingen voor de herinrichting van het Geleenbeekdal tussen de Middenweg en Agricolastraat in Sittard.

De beek heeft weer volop ruimte om op natuurlijke wijze door het landschap te kronkelen. En tussen beide steden is een aantrekkelijk, aaneengesloten natuurgebied ontstaan met ruimte voor mens, dier, plant en water. Naast het herstellen van het natuurlijke, historische landschap heeft de herinrichting van de Geleenbeek ook een andere noodzaak. Denk aan de klimaatveranderingen waardoor het nodig is om meer water te bergen en dus ook grote hoeveelheden neerslag te verwerken. Een groter stromingsgebied voor de Geleenbeek is daarvoor noodzakelijk. In de wijk Beekdal wordt de wateroverlast deels aangepakt door hemelwaterafvoer los te koppelen van de riolering en via de weg af te voeren naar het gebied tussen de buurt en de Geleenbeek. Hierdoor is er minder kans op wateroverlast én droogteschade in het verstedelijkt gebied. Daarnaast is een verbeterde waterkwaliteit en ruimte goed voor de ontwikkeling van verschillende soorten planten en dieren.

Bijgestelde kapvergunning

Om het stromingsgebied voor de Geleenbeek en daarmee ook de mogelijkheden om regenwater te bergen te vergroten, is onder begeleiding van een ecoloog in 2019 gestart met het kappen van bomen in het gebied. De gemeente heeft hiervoor, zonder bezwaren van de omgeving, een kapvergunning verleend. Tijdens de eerste fase van de bomenkap in 2019 zijn tweehonderd van de ongeveer zeshonderd bomen gekapt. Tijdens het broedseizoen zijn de kapwerkzaamheden stilgelegd. Begin februari zijn onder begeleiding van een ecoloog de kapwerkzaamheden hervat.

Herplant bomen

In een latere fase van het project worden ook weer net zoveel nieuwe én robuuste bomen geplant. Deze worden samen met IVN, de Bomenstichting en enkele bewoners uit de wijk gekeurd. De bomen worden na het planten drie jaar zorgvuldig in de gaten gehouden.

Start uitvoeringswerkzaamheden

Zodra de werkzaamheden (grotendeels) gereed zijn, start de aannemer met de uitvoeringswerkzaamheden in het gebied. Dit gebeurt naar verwachting medio april-mei 2020.

Informatie

Heeft u vragen over of tijdens de kapwerkzaamheden of over de opknapbeurt voor het monumentale stadspark? Neem contact op met Guy Limpens, senior beleidsadviseur Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Sittard-Geleen, bereikbaar via 14046 of guy.limpens@sittard-geleen.nl.

Gerealiseerd

Binnen de gemeente Sittard-Geleen zijn de deeltrajecten Sint Jansgeleen-Biesenhof, Beekstraat-Lintjesweg in Munstergeleen en het traject Lintjesweg-Middenweg al uitgevoerd.

Overzicht werkzaamheden: Highlight 20

In Highlight 20 wordt de Geleenbeek tussen de Middenweg en Agricolastraat over een traject van 1,5 kilometer aangepakt. Onderdeel van het plan zijn ook de (gedeeltelijke) restauratie van het stadspark en de stenen sluis, hoogwaterbescherming bij de Ophovenermolen, het herstel van de roeivijver, de aanleg van 2 vispassages en de aanleg van een rioolwaterberging. Ook wordt de beekbedding verbreed, zodat de Geleenbeek meer bergend vermogen heeft ten tijde van hoogwater. Daarnaast komen in het natuurgebied 5 kilometer wandel- en fietspaden en 5 bruggen.

Bergbezinkbassin Berkenlaan

Gelijktijdig met de herinrichting van de Geleenbeek wordt door de gemeente Sittard-Geleen ter hoogte van Berkenlaan 27-31 een rioolbergbezinkbassin gerealiseerd van ca 1.500 m3. In de ‘basisinspanning riolering’ van het Rijk is het voornemen uitgesproken om de uitstoot van vuil vanuit gemengde rioolstelsels naar het oppervlaktewater met 50% te verminderen. Om hieraan te voldoen worden op diverse plekken in onze gemeente zogenaamde rioolbergbezinkbassins (BBB) gebouwd in de nabijheid van open water. In deze bassins wordt tijdens grotere regenbuien het regenwater en rioolwater tijdelijk geborgen in een rioolkelder. Het vuil dat in het water zit, zakt in de kelder naar de bodem. Als de kelder vol is, wordt het opgevangen water overgestort in de Geleenbeek. Het bezonken vuil blijft achter, waardoor er minder vervuild water in het open water belandt en de vuiluitstoot afneemt. Zodra het stopt met regenen, loopt het bassin leeg in de riolering. Door de werkzaamheden voor de aanleg van het bergbezinkbassin te combineren met de herinrichting van de Geleenbeek, kan gebruik worden gemaakt van dezelfde aan- en afvoerroutes en hoeven er geen (extra) transporten door de woonwijk plaats te vinden.

Vijverweg / Molenweg

De reconstructie van de tweede fase van de Vijverweg en de renovatie van een gedeelte van het Stadspark worden eveneens gelijktijdig met de werkzaamheden voor Highlight 20 uitgevoerd. Ter plekke van de 2e fase Vijverweg worden extra parkeerplaatsen aangelegd. Daarnaast wordt de Molenweg gereconstrueerd, vanaf de Broekstraat tot de Geleenbeek worden ook hier extra parkeerplaatsen aangelegd. In de Molenweg tussen de Geleenbeek en globaal de Haagstraat wordt de bestaande riolering vervangen door een nieuwe riolering met meer capaciteit. Samen met de bewoners wordt de nieuwe inrichting van de straat bepaald. Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van de aan- en afvoerroutes.