Zuidelijke spooraansluiting Chemelot

Er komt een tweede spoorontsluiting van het 800 hectare grote industriecomplex Chemelot in Sittard-Geleen. Door de nieuwe ontsluiting wordt op tal van fronten een belangrijke verbetering bereikt. Aspecten als bereikbaarheid, flexibiliteit, veiligheid, milieu, logistiek en leefbaarheid in de omgeving gaan er op vooruit. De kosten worden geschat op ruim € 25 miljoen.

Er komt een tweede spoorontsluiting van het 800 hectare grote industriecomplex Chemelot in Sittard-Geleen. Door de nieuwe ontsluiting wordt op tal van fronten een belangrijke verbetering bereikt. Aspecten als bereikbaarheid, flexibiliteit, veiligheid, milieu, logistiek en leefbaarheid in de omgeving gaan er op vooruit. De kosten worden geschat op ruim € 25 miljoen.

Sinds 2002 worden mogelijkheden onderzocht om Chemelot ook aan de zuidkant per spoor te ontsluiten. Nu is er alleen eentje aan de noordkant.
Daardoor moet alle spoorvervoer vanaf Chemelot met zuidelijke bestemming rangeren op het noordelijk gelegen spooremplacement in Sittard.
Met een zuidelijke aansluiting kan het aantal bewegingen worden beperkt en kunnen hinder en veiligheidsrisico’s voor de omgeving worden beperkt.
Eerder onderzochte alternatieven, Krawinkel en Businesspark Geleen, voor een zuidelijke spoorontsluiting bleken evenwel of te duur, technisch niet haalbaar of teveel overlast te veroorzaken.

Daarna is in het kader van de Visie Chemelot 2025 een nieuwe variant voor de Zuidelijke Spooraansluiting in beeld gekomen, de zogeheten Mauritsspoorboog. Sinds eind 2015 is deze variant  nader onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat uitgaande van 8 treinbewegingen per dag de leefbaarheid in de wijk Sanderbout en rondom de stationsgebieden van Sittard en Geleen-Lutterade verbetert. Nabij de aansluiting van de Mauritsspoorboog op het hoofdspoorwegennet (nabij de overweg Kerenshofweg aan de zuidkant van de wijk Krawinkel) is er beperkte toename van geluidshinder. De woningen in Krawinkel liggen echter op dusdanige afstand van het spoor dat de hinderbeleving naar verwachting niet of nauwelijks toeneemt. Deze toename leidt ook niet tot een overschrijding van het toegestane geluidsniveau.

Het college heeft ingestemd met het uitwerken van het ontwerp en de kosten van de voorkeursvariant ‘de Mauritsspoorboog’. Hierna zal een definitief besluit over de aanleg van de zuidelijke spooraansluiting mogelijk zijn. Realisatie van de zuidelijke spooraansluiting is gepland in 2020/2021.

Relevante en openbare stukken vindt u hieronder: