Veelgestelde vragen & antwoorden vernieuwbouw Sportpark Glanerbrook

Beek 

 • Wordt de beek weer open gemaakt? 
  Dat wordt nog onderzocht.

 • De overkapte beek loopt ook door de tuinen van de parklaan/op de vey. Wordt dit ook bekeken? 
  Ja, met dien verstande dat de beek niet in private tuinen maar in gemeentelijk eigendom ligt.

Bomen

 • Blijft bestaande bebossing behouden? 
  Ja dat is het uitgangspunt. Mochten bomen verwijderd moeten worden dan onderzoeken wij in de ontwerpfase waar vervangende bomen geplant kunnen worden.

 • Blijft het "bomenstraatje" naast de parkeerplaats langs de fietsenstalling behouden?
  Grotendeels wel. Voor de bouw van de nieuwe ijshal worden enkele bomen verwijderd. In het ontwerp gaan we onderzoeken waar vervangende bomen geplant kunnen worden.

Constructie

 • Moet er rekening worden gehouden met de mijngangen, onstabiele ondergrond? 
  Funderingen vallen onder constructieve veiligheid. Dit maakt deel uit van het bouwproces en de vergunningverlening. 

Duurzaamheid

 • Kunnen omwonenden participeren in de zonnepanelen/zonne-energie? 
  Dat onderzoeken we in het energieconcept voor Glanerbrook. 

 • Is er ook gedacht aan een mogelijkheid om het surplus aan opgewekte stroom in de buurt af te nemen. 
  Dit onderzoeken we in het energieconcept voor Glanerbrook. 
   
 • Is er gedacht aan ondergrondse koude/warmteopslag?
  Dat onderzoeken we in het installatieontwerp. In de huidige configuratie is deze techniek niet het meest voor de hand liggend.
   
 • Is buffering zomer/winter voor de zonne-energie geen probleem? 
  In de winter is het nodig om elektriciteit in te kopen. In de zomer wordt het teveel aan opgewekte elektriciteit terug geleverd aan het netwerk.
   
 • Worden ook de daken van de sport/ijshockey/zwemhallen ingezet voor zonnepanelen? 
  Ja die worden daarvoor ingezet.
   
 • Veel van de in Glanerbrook benodigde energie is laagwaardig (warmte), die ook met zonnecollectoren kan worden gewonnen. Op dit moment is het calorisch rendement van collectoren nog hoger dan van de keten eV->omvormer->warmtepomp. Wordt voor de zwembadverwarming overwogen om collectoren in te zetten (naast andere energiebronnen)? 
  Het energieconcept voor Glanerbrook werken we nader uit in het ontwerpproces. Uitgangspunten zijn dat het gebouw optimaal wordt geïsoleerd, van het aardgas wordt ontkoppeld en dat de energievoorziening volledig elektrisch wordt.
   
 • Komen er groene daken (sedum, pluktuin of parkuitbreiding)? 
  Dit onderzoeken we in het ontwerpproces.

Fietsenstalling

 • De plek van de huidige fietsenstalling wordt niet ervaren als diefstal-/sociaal veilig. Wordt dit verbeterd? 
  We onderzoeken een nieuwe plek met meer sociale controle en camerabeveiliging.

Financiën

 • Wat is het budget voor het hele project? 
  Het totale budget is 48,3 miljoen euro exclusief BTW.
   
 • In de raadsvergadering werd gesproken over de financiering en de overkapping zou als laatste gepland worden. Hoe hangt dit samen, is er een duidelijke grens waarbinnen de exploitatie positief moet uitvallen wil de overkapping doorgaan?
  Voor het totale project is 48,3 miljoen euro beschikbaar. De gemeenteraad heeft gevraagd om in juli 2021 een overzicht te krijgen van alle projectkosten op basis van het programma van eisen en de stand van zaken rondom cofinanciering.

Geluid

 • Wat wordt er gedaan om geluidsoverlast te verminderen van het koeling systeem op het dak van het zwembad? 
  De nieuwe koelsystemen werken straks met de nieuwste, stille technieken. De wettelijke geluidsnormen op de gevel worden daarbij gegarandeerd. Voor het project wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. 
   
 • Welke maatregelen worden er genomen om de (geluids-)overlast op de parkeerplaatsen 's nachts te voorkomen? 
  Overwogen wordt om het terrein buiten bedrijfstijd af te sluiten voor auto’s en cameratoezicht in te voeren.
   
 • Wat wordt er gedaan om geluidsoverlast door galm overkapping wielerbaan te voorkomen? 
  Deze vraag wordt meegenomen in het ontwerpproces.   
   
 • Wat wordt er gedaan om geluidsoverlast te voorkomen van de megafoon of omroepinstallatie die verenigingen gebruiken op de buitenbaan? 
  Hiervoor gelden de nog op te stellen geluidsregels van de omgevingsvergunning. 

Graffiti

 • Op het pad naar de huidige entree staan twee keerwagens vol graffiti, kan die opbergplaats voor gereedschap worden meegenomen in het nieuw plan? 
  Het nieuwe plan bekijkt het hele gebied. De opbergplaats van gereedschap maakt daar deel van uit.
   
 • Wordt de rand rondom de schaatsbaan zodanig gemaakt dat er geen graffiti mogelijk is? 
  Dit nemen we mee in het ontwerpproces.
   
 • Kan de wand rond de fiets/schaatsbaan een plek worden waar graffiti artiesten ruimte krijgen? Meer groen en meer kunst, misschien zelfs een flashback naar elementen uit het oude park? 
  Dit nemen we mee in het ontwerpproces.

Honden

 • Blijft de honden-speelplek? 
  Ja. Deze komt mogelijk wel op een andere plek. 
   
 • Als het hondenspeelveldje wat kleiner wordt, kan er dan wel geschikter gras komen, samen met de beloofde staande en liggende bomen? 
  Ja dat kan.

Horeca

 • Krijgt horeca een plaats op het middengebied van de schaatsbaan en mogen er kleine evenementen worden georganiseerd, zoals een kerstmarkt? Zeker omdat er straks een overkapping is. 
  Dit nemen we mee in het ontwerpproces. Exploitatieoverwegingen zijn daarbij doorslaggevend.

IJshal

 • Hoe hoog wordt de nieuwe ijshal? 
  De exacte bouwhoogte is nog onbekend. Deze is afhankelijk van het ontwerp.
   
 • Blijft de koeling van de ijsbaan en ijshal met ammoniak? 
  De koelleidingen van nieuwe ijshal mogen niet meer in ammoniak (NH3) uitgevoerd worden. Onderzocht wordt of hiervoor kooldioxide (CO2) gebruikt kan worden. Het primaire koeldeel in de technische ruimte blijft op ammoniak. De koelleidingen van de 400 meter baan worden mogelijk ook uitgevoerd in CO2. 
   
 • Waarom wordt de ijshockeyhal verplaatst? 
  De oude ijshal moet vervangen worden. Deze voldoet namelijk niet meer aan de huidige eisen op het gebied van energie, duurzaamheid en techniek. Om alle trainingen en wedstrijden door te laten gaan, wordt op een andere plek eerst een nieuwe ijshal gebouwd voordat we de oude slopen. Op de plek van de oude ijshal komt het nieuwe entreegebied, met verbeterde parkeer- en groenvoorzieningen.
   
 • Welke invulling komt er op de huidige plaats van de ijshal? 
  Dit is afhankelijk van het uiteindelijke ontwerp van de openbare ruimte. In het ambitiedocument gaan we uit van entreegebied met parkeerplaatsen en groen. 
   
 • Wordt de nieuwe ijshal verdiept op het huidige niveau gemaakt? 
  Dit zou een optie kunnen zijn. In de oorspronkelijke uitgangspunten is hier geen rekening mee gehouden. De nieuwe ijshal is voorzien op het niveau van de huidige entree. Daarbij ligt het ijs op hetzelfde niveau als het ijs van de 400 m baan. 
   
 • Krijgt de ijshal een tribune om het hele ijs heen? 
  De ijshal krijgt zittribunes voor 1.200 personen. Afhankelijk van het ontwerp komen deze aan één, twee, drie of vier zijden. 

Overkapping schaats- en wielerbaan

 • Hoe gaat men molest voorkomen, opklimbaarheid overkapping is maximaal. 
  Dit nemen we mee in het ontwerpproces.
   
 • Waarom is een overkapping van de wielerbaan überhaupt nodig?
  Een overkapping maakt  de sport minder afhankelijk van het weer. Een overkapte buitenschaatsbaan is duurzamer doordat de benodigde energie voor ijsvorming ook zeer afhankelijk is van het weer. 
   
 • Hoe transparant wordt de overdekte schaatsbaan en wat is de ' winst' van een overkapping in vergelijking met de huidige situatie.
  Deze vraag nemen we mee in het ontwerpproces.
   
 • Blijft het mogelijk om vanaf het talud (zijde Irenelaan) direct op de 400m schaatsbaan te kijken? 
  Deze vraag nemen we mee in het ontwerpproces. Zichtbaarheid is ook een uitgangspunt voor het ontwerp.
   
 • Wordt de hele wieler- en schaatsbaan overdekt? Dus ook het middenterrein? 
  Uitgangspunt is een volledige overkapping. In het ontwerpproces worden nog varianten onderzocht.
   
 • Nu is het mogelijk om naar de schaatsers en fietsers te kijken. Hier wordt veel gebruik van gemaakt. Na de overkapping is dit niet meer mogelijk. Bij bouwplaatsen worden vaak openingen gecreëerd zodat mensen het bouwproces kunnen volgen. Wellicht kan dit ook gerealiseerd worden bij de overkapping zodat mensen kunnen blijven genieten van schaatsers en wielrenners. 
  We nemen dit advies mee in het ontwerpproces.

Park

 • Welke ideeën bestaan er om overlast in het park te voorkomen in de toekomst? 
  We staan open voor ideeën en suggesties van omwonenden.
   
 • Het park wordt qua beleving nu kleiner. Wordt de optie bekeken om de overkapping van de wielerbaan bij het park te betrekken, door het dak groen en begaanbaar te maken? 
  Ja die optie nemen we mee in het ontwerpproces.
   
 • Worden de mogelijkheden bekeken of er buiten fitness te realiseren is? Samen sporten en recreëren met hufterproof vaste sportattributen voor workouts? 
  Ja deze mogelijkheden worden bekeken.
   
 • Kan de historie terugkomen in het vernieuwde park? 
  Ja, daarover gaan wij graag met de omgeving in gesprek.
   
 • Kan er in het ontwerp aandacht gegeven worden aan verlichting in het park? Dit kan verminderen dat zich er 's nachts ongewenste personen zich ophouden in het park. 
  Ja, dit nemen we mee in het ontwerpproces.

 • Komen er voorzieningen voor de mensen van het groenonderhoud? De pipowagens waar die in gehuisvest zijn, zijn behoorlijk aan vervanging toe. En gezien de zorgen die de gemeente in het verleden heeft geuit over het uiterlijk van het park toen er werd gevraagd om een omheining bij het hondenspeelveldje te plaatsen lijkt het me tijd dat voor die groep mensen en hun materialen een nette “inwonende” optie wordt bedacht. 
  Het nieuwe plan bekijkt het hele gebied. De onderkomens voor de mensen van het groenonderhoud maken daar deel van uit.
   
 • Het totale park is ooit aangelegd als een Volkspark ten tijde van de florerende en toen zeer moderne Maurits-mijn; hoe wordt hiermee omgegaan? Gaan we dat volkse karakter hervinden?
  Over de uitstraling van het park gaan wij graag met de omgeving in gesprek tijdens het ontwerpproces.
   
 • Wat gaan we terugzien van het hoog durf- en innovatiegehalte van het toenmalige park. 
  Over de uitstraling van het park gaan wij graag met de omgeving in gesprek tijdens het ontwerpproces.
   
 • Komt er ook een ontmoetingsplek voor iedereen, zakenmensen, etc. 
  Deze vraag nemen we mee in het ontwerpproces.
   
 • Komt er ook een stukje invulling voor de oudere jeugd? 
  Ja dit wordt meegenomen in het ontwerpproces.
   
 • Kunnen er verbindingen worden gelegd tussen recreatief sporten bij het park (voetbalgoaltjes kinderen/ pannacourt/trimparcours/ buiten sport elemeneten) en betaald sporten bij Glanerbrook? 
  We zullen deze verbindingen onderzoeken.

Parkeren

 • Hoeveel parkeerplaatsen komen er en waar? 
  Er zijn nu 472 parkeerplaatsen. Dit aantal voldoet in de nieuwe situatie. Er vindt nog onderzoek plaats naar het anders organiseren van parkeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan parkeren in de parkeergarage in het centrum bij wedstrijden.
   
 • Is de parkeergelegenheid aan de krappe kant voor een voorziening met een regionale functie? 
  Nee dit is voldoende.
   
 • Het 50 meter zwembad komt straks op huidige overloop parkeerplaats. Daarmee komt Glanerbrook nog korter bij de omwonenden va de Parklaan. Hoe wordt geborgd dat dit niet voor extra overlast zorgt? Zowel geluid als zwerfafval. En hoe wordt hierop gehandhaafd? 
  Het voorkomen van hinder en overlast zijn uitgangspunten voor het ontwerpproces.

Verkeer

 • Is er aandacht voor duidelijke verkeersregulatie, mogelijk zelfs ontsluiting aan andere zijde? 
  Glanerbrook blijft ontsloten via de Kummenaedestraat.
   
 • Is er ook nagedacht over het structureren van verkeersstromen (bijvoorbeeld éénrichtichtingverkeer en parkeervergunningen)? 
  Deze varianten worden momenteel niet onderzocht.
   
 • De ontsluiting gebeurt nu via de kummenaedestraat, naar inschatting van de plannen zal de toestroom toenemen, dus wordt de verkeersregulatie goed bekeken? 
  De extra verkeersstroom is maximaal 10%. Dit past binnen de capaciteit van de Kummenaedestraat.
   
 • Kunnen er verkeersmaatregelen genomen worden die de snelheden van verkeer aan Kluis en Kummenadestraat reduceren? 
  Deze vraag valt buiten de reikwijdte van dit project. 

Zwemmen

 • Worden de buitenbaden ook gerenoveerd? 
  Ja de buitenbaden worden ook gerenoveerd.