Laat u het bloeien?

U, als inwoner kunt natuurlijk denken ‘het zij zo’ en overgaan tot de orde van de dag. Maar misschien is het u wel wat waard om de de ‘kleur en fleur’ in uw wijk te houden. Misschien wilt u zelf wel een bijdrage leveren aan een prettige en leefomgeving. Dan krijgt u nu de kans. Adopteer de groenstrook in uw buurt en houd de kleur erin.

De spelregels

U wil de kleur in uw buurt behouden en een stukje grond in beheer nemen. De gemeente wil u daarin zo vrij mogelijk laten. Toch ontkomen we er niet aan een paar spelregels op te stellen, zodat iedereen vooraf weet wat wel en niet kan.

 • De grond blijft eigendom van de gemeente.
 • Het groen wordt geen verlenging van de particuliere tuin; het openbare karakter van het groen moet behouden blijven.
 • Minimaal drie personen onderschrijven het verzoek voor groenparticipatie (zelfbeheer) en nemen hier actief aan deel.
 • De initiatiefnemers maken hun activiteiten bij het groenbeheer bekend bij alle omwonenden/belanghebbenden.
 • Als de initiatiefnemers de inrichting van de openbare ruimte willen wijzigen, kan dat als een meerderheid (> 50%) van de omwonenden hier geen bezwaar tegen heeft.
 • Wijziging van de inrichting van de openbare ruimte brengt op geen enkele wijze de verkeersveiligheid in gevaar.
 • Gemeentelijke diensten en bedrijven hebben altijd toegang tot hun kabels, leidingen en riolering. Voor onderhoud/werkzaamheden aan deze voorzieningen kan het gebeuren dat de beplanting verwijderd moet worden. De gemeente zorgt in die gevallen voor de (kosten van) herstelwerkzaamheden.
 • Het is niet toegestaan om onkruidbestrijdingsmiddelen en kunstmest te gebruiken, gemeentelijke compost wel.
 • Het is niet toegestaan om verharding of andersoortig civiel technisch werk (bijvoorbeeld bandjes) aan te brengen.
 • Eventueel aanwezige bomen blijven in onderhoud van de gemeente.
 • Het onderhoud gebeurt volgens het vastgestelde (beeld)kwaliteitsniveau van de gemeente. Bewoners krijgen daarover een instructie.  
 •  

 

Hoe werkt het?

 • Neem contact op met de gemeente en vraag naar de wijkcoördinator van uw wijk.  
  De wijkcoördinator organiseert een overleg waarin u uw wensen en ideeën kunt toelichten.
  De gemeente toetst het initiatief aan de bestaande spelregels. De gemeente kan een verzoek weigeren als het niet voldoet aan de spelregels.
 • In overleg met de gemeente maken de initiatiefnemers een (beplantings)plan, waarbij de gemeente adviseert en het plan goedkeurt. Hierbij zijn de volgende opties mogelijk:
  • U handhaaft de bestaande beplanting;
  • In samenspraak met de gemeente kiest u voor nieuwe beplanting. Gemeente levert eenmalig nieuwe beplanting (ook als het gaat om éénjarige planten!).
 • Bewoners benoemen één contactpersoon die als aanspreekpunt fungeert voor de gemeente.
 • De wijkcoördinator is het aanspreekpunt voor de bewoners.
 • Minimaal drie bewoners ondertekenen de participatieovereenkomst.
 • De gemeente levert in samenspraak met de bewoners eenmalig de planten.
 • De planten worden door de bewoners zelf ingeplant.
 • Op verzoek stelt de gemeente materieel beschikbaar, zoals schoffels, bezems en veiligheidshesjes.
 • De gemeente haalt het participatiegroen uit het onderhoudsbestek. Om duidelijk aan te geven dat het om participatiegroen gaat, wordt het vak door de gemeente gemarkeerd door een bord met daarop de tekst dat de groenstrook in beheer is van bewoners.
 • Minimaal twee keer per jaar heeft de wijkcoördinator contact met de bewoners over de voortgang en gemaakte afspraken.