Wijzigingsaanvraag Windpark Holtum Noord geweigerd

Het college heeft het wijzigingsverzoek van energiebedrijf ENGIE voor de omgevingsvergunning van Windpark Holtum Noord geweigerd.

De gemeente heeft vorig jaar een omgevingsvergunning verleend aan ENGIE voor de aanleg van het windpark op Industriepark Holtum Noord III. In die omgevingsvergunning staat onder meer hoeveel geluid maximaal is toegestaan en wat de gevolgen zijn voor de omgeving (mens, dier en natuur). 

Na uitspraken van het Europese Hof (Nevele-arrest) en de Raad van State (Delfzijluitspraak) werkt de rijksoverheid aan nieuwe landelijke regels voor windparken. Volgens de Raad van State is elk windpark uniek, net als de omgeving eromheen. Voor elk windpark zouden dan ook specifieke normen voor bijvoorbeeld geluids- en lichthinder moeten gelden. Dat is nu niet het geval. Dat betekent dat verleende omgevingsvergunningen moeten worden aangepast. Dat geldt voor windparken die nog moeten worden aangelegd of worden uitgebreid. 

De omgevingsvergunning die is verleend voor Windpark Holtum Noord moet ook worden aangepast. ENGIE wilde gebruik maken van de ruimte die de rechter heeft geboden om eigen regels op te stellen en heeft begin dit jaar een wijzigingsaanvraag ingediend voor de omgevingsvergunning. De aanvraag van ENGIE is getoetst door de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg en een advocatenkantoor. Uit die toetsing bleek dat de aanvraag van ENGIE niet klopt. Het college heeft ENGIE daarom gevraagd de aanvraag in te trekken. Dat wilde ENGIE niet, waarop het college de aanvraag moest weigeren. 

De gemeenteraad heeft in november 2021 een motie aangenomen waarin ervoor wordt gepleit geen eigen regels te onderzoeken, maar te wachten op de nieuwe landelijke regels voor windparken. In het landelijke coalitieakkoord staat dat voor windparken op land heldere afstandsnormen komen. Die worden opgenomen in de nieuwe regels voor windparken, die medio 2023 gereed zijn.