Coalitieakkoord Sittard-Geleen

De afgelopen weken is er in Sittard-Geleen een poging gedaan om te komen tot brede samenwerking in de gemeenteraad en een gezamenlijke agenda in de vorm van een raadsakkoord.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 12 juli heeft de raad aangegeven aan verdere verdieping van de samenwerking te willen werken, maar ook dat daar nog tijd voor nodig is. Om de afspraken in het concept-raadsakkoord niet verloren te laten gaan is daarom besloten het document te beschouwen als coalitieakkoord.

Na een ambtelijke analyse van de verkiezingsprogramma’s van alle fracties hebben er twee raadsconferenties plaatsgevonden waarbij alle partijen hun input hebben gegeven voor het document ‘Samen zorgvuldig, verbindend doorpakken!’. Dit document is het resultaat van een werkwijze waarbij de Toekomstvisie 2030 en de verkiezingsprogramma’s van alle partijen de basis vormen voor een agenda waaruit blijkt waar Sittard-Geleen de komende jaren mee aan de slag gaat. 

Hoewel geprobeerd is bij de gehele raad steun voor deze ambities te krijgen, bleek tijdens de raadvergadering van dinsdag 12 juli dat er onvoldoende draagvlak was om het document als een raadsbreed akkoord vast te stellen. Het Coalitieakkoord wordt de komende jaren benut bij de verdere uitwerking van randvoorwaarden, onderwerpen en/of opgaven, waarbij de verschillende alternatieven tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Met die verbindende werkwijze wordt geprobeerd overeenstemming te bereiken met een hoge mate van unanimiteit in de gemeenteraad.

 

Dit bericht is verzonden als persbericht op donderdag 14 juli 2022.