Sittard-Geleen sluit 2021 af met positief resultaat

De gemeente Sittard-Geleen heeft het jaar 2021 afgesloten met een positief saldo van ruim vijf miljoen euro. Twee miljoen daarvan zijn nog niet uitgegeven coronamiddelen, die uiteraard voor dit doel gereserveerd blijven. Dat blijkt uit de jaarrekening 2021, die het college van B&W vandaag heeft aangeboden aan de gemeenteraad.

Wethouder Judith Bühler (middelen) is enerzijds tevreden dat er geld overgehouden is. ,,Zelfs als je de nog niet uitgegeven corona compensatie buiten beschouwing laat, hebben we het vorig jaar goed gedaan en kunnen we ruim drie miljoen euro extra bijschrijven.” Desondanks streeft ze ernaar om de begroting die de gemeente ieder jaar maakt, nog beter te laten aansluiten op de realiteit zodat het lastenniveau voor onze inwoners zo reëel mogelijk is. ,,Tegelijkertijd realiseren we ons dat er in een jaar zoveel zaken kunnen gebeuren dat er altijd verschillen zullen zijn tussen begroting en realiteit.”

De twee belangrijkste positieve uitschieters in de jaarrekening zijn een hogere uitkering van het rijk (1,3 miljoen euro) en minder bezwaren tegen WOZ-waarde of hoogte van belasting levert een positief resultaat op (van in totaal bijna acht ton). 

Jaarstukken-2021Een groot gedeelte van het overschot in 2021 wordt opzijgezet en dit jaar alsnog gebruikt waarvoor het bedoeld was. Daarbij gaat bijvoorbeeld een bedrag van ruim vijf ton naar het versterken van de dienstverlening van de gemeente. Ruim een ton is bestemd voor de jeugdhulpverlening. Ook bouw- en woningtoezicht en inburgering krijgt dit jaar meer financiële armslag. Daarnaast gaat er extra geld (drie ton) naar woningbouwinitiatieven en blijven de corona-gelden die nog niet zijn uitgegeven beschikbaar. 

Het bedrag dat uiteindelijk overblijft is 2,4 miljoen euro en dat wordt in de algemene reserve van de gemeente geplaatst. Het college sluit zeker niet uit dat dit geld nodig is om tekorten die in de loop van dit jaar ontstaan, op te lossen. Uit de tweede rapportage 2022, die ook klaar is en aan de raad is aangeboden, blijkt dat er mogelijk een tekort ontstaat dit jaar van ruim vier miljoen euro. Dat komt voor een deel door de prijsstijgingen die het gevolg zijn van externe omstandigheden (krapte op de arbeidsmarkt, kosten grondstoffen Oekraïne-crisis, renteontwikkeling). Zo heeft de gemeente uiteraard te kampen met gestegen energiekosten (900.000 euro) en is een soortgelijk bedrag nodig voor de gestegen bouwkosten van Glanerbrook. Ook de gestegen kosten voor jeugdzorg, naar verwachting 2,5 miljoen euro in 2022, hebben in de tweede rapportage een plaats gekregen. Hoe deze tegenvallers precies opgelost zullen worden, wordt bij de begroting 2023 duidelijk. Dan is ook meer duidelijk over aanvullende middelen die mogelijk vanuit het rijk beschikbaar komen.

Gelijktijdig met de jaarrekening 2021 is de tweede rapportage 2022 aan de raad aangeboden. Daarin wordt een tussenstand gegeven van de financiële ontwikkelingen in de gemeente in het lopende jaar. 

Tijdens de ronde van 30 juni spreekt de gemeenteraad voor het eerst over de jaarrekening en de tweede programmarapportage; besluitvorming is gepland op 12 en 13 juli aanstaande.

Downloads

 

Dit bericht is verzonden als persbericht op donderdag 9 juni 2022.