Afsluiting Zitterd Revisited

Het college van B&W vraagt de nieuwe gemeenteraad van Sittard-Geleen om het Masterplan Zitterd Revisited af te sluiten. Enkele projecten uit Zitterd Revisited blijven wel nog doorlopen, waaronder de bouw van woningen langs de Kennedylaan. Zitterd Revisited is in 1999 van start gegaan en omvatte tal van grotere en kleinere projecten in Sittard.

Het doel van Zitterd Revisited was het versterken van het historisch karakter van de binnenstad van Sittard om daarmee een vitaal en krachtig ontmoetingscentrum met een optimale mix van wonen, werken, winkelen, studeren en recreëren te zijn. Dat historisch karakter van het centrum van Sittard is sindsdien een steeds belangrijkere troef geworden en dat blijft ook zo in de toekomst, zo blijkt uit de vorig jaar vastgestelde Toekomstvisie 2030 van Sittard-Geleen.

Wethouder Pieter Meekels (stedelijke ontwikkeling): ,,Een groot deel van de ambities die we hadden, is de afgelopen jaren gerealiseerd. Je ziet dat Zitterd Revisited in de loop der jaren is gegroeid van een sec stedenbouwkundig plan naar een bredere sociaal-maatschappelijk ontwikkeling, waarbij het historische karakter van het centrum van Sittard een steeds belangrijkere plek heeft gekregen. Daardoor zijn ook instanties zoals centrummanagement en stadslab bij Zitterd Revisited betrokken geraakt.”

,,Dat Zitterd Revisited wordt afgesloten, betekent niet dat de ontwikkeling van het centrum nu stokt,” vult Andries Houtakkers (ruimtelijke ordening) aan. ,,De gemeenteraad heeft in 2021 de Toekomstvisie vastgesteld, Daar is dit doel nader beschreven als ‘Op weg naar een bruisend cultuurhistorisch belevingscentrum’. De binnenstedelijke prioriteiten zullen nu nog meer samen met de samenleving, bepaald worden.”

Gerealiseerd

Op basis van Zitterd Revisited zijn de afgelopen twintig jaar tal van ontwikkelingen gerealiseerd in de binnenstad van Sittard, variërend van Ligne tot het Hilton-hotel, de ontwikkeling van de schootsvelden en het evenemententerrein, de aanpak van leegstand, het opknappen van winkelcentra zoals De Tempel, de transformatie van aanloopstraten zoals de Steenweg, Paardestraat en Putstraat en de aanleg van infrastructuur zoals de turborotonde bij het oude ziekenhuisterrein.

Op dit moment lopen ook nog enkele projecten, waarvan de realisatie van Het Huis aan de Markt op de plek van de voormalige V&D en de (her)ontwikkeling van het Agnetenpark (klooster en achterliggend gebied) het meest in het oog springen.

Kennedysingel

De afgelopen jaren is Zitterd Revisited uitgebreid met het gebied ten oosten van de Kennedysingel. Daarvoor is in 2020 een stedenbouwkundige visie gepresenteerd met naast een nieuwe brandweerkazerne ook verschillende appartementsgebouwen. De afgelopen tijd heeft woningcorporatie ZOwonen het initiatief genomen om partners te zoeken voor de ontwikkeling van het gebied en daardoor kan in de loop van dit voorjaar aan omwonenden en andere belangstellenden een eerste ontwerp worden gepresenteerd. Dat ontwerp zal als basis dienen voor een nieuw bestemmingsplan en, mede op basis van de reacties, verder verfijnd worden. 

Aan de westkant van de Rijksweg – ter hoogte van Ligne – was het in het oorspronkelijke plan van Zitterd Revisited de bedoeling om een nieuwe schouwburg te realiseren. Dat plan wordt nu losgelaten, mede met het oog op het feit dat het bestaande Toon Hermans Theater gedeeltelijk wordt opgeknapt. In plaats van culturele functies zullen er op deze plek in de toekomst woningen gebouwd gaan worden. De geplande zichtas tussen het Frans klooster en de grote kerk blijft wel intact. 

Toekomstvisie

Deze nog uit te voeren projecten krijgen een plek binnen het Ontwikkelpad Centrum Sittard dat uit de Toekomstvisie 2030 voortvloeit. Daarin is ruimte voor concretisering van de binnenstedelijke ontwikkeling, waarbij het historisch karakter van de binnenstad van Sittard het doel is. Daarbij is er – meer nog dan voorheen – ruimte voor initiatieven die uit de samenleving komen. 

De gemeenteraad bespreekt het voorstel over Zitterd Revisted tijdens zijn eerste reguliere vergadering, op 19 mei aanstaande.

Afbeelding masterplan Zitterd-Revisited

Dit bericht is verzonden als persbericht op donderdag 24 maart 2022