Intensivering toezicht gastouderopvang Sittard-Geleen

Persbericht I Sittard-Geleen, 22 februari 2022 – De gemeente Sittard-Geleen gaat het toezicht op de gastouderopvang intensiveren. Zo kan beter worden vastgesteld of mensen die als gastouder werkzaam zijn, voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. Concreet betekent dit dat in 2022 dertig procent van alle in Sittard-Geleen werkzame gastouders een inspectie krijgt van de GGD. Voorheen bedroeg dit percentage 5 procent, waarmee Sittard-Geleen aan de minimale wettelijke eis voldeed.

Het college van Burgemeester en Wethouders vindt intensivering van dit toezicht noodzakelijk omdat steeds meer gastouders kinderopvang aanbieden als mini-crèche. Bij deze vorm van opvang mogen gastouders maximaal zes kinderen tegelijk opvangen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de gastouderlocaties en de gastouderbureaus. Dat toezicht wordt uitgevoerd door de GGD’en.

Flexibiliteit en kleinschaligheid

Uit een landelijk onderzoek in 2020 van de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat het zicht op de kwaliteit van de gastouderopvang onvoldoende is. Wethouder Jeugd Andries Houtakkers is daarom blij met de intensivering van het toezicht: ‘Gastouderopvang vervult een belangrijke functie binnen het aanbod van kinderopvang binnen onze gemeente. Het biedt flexibiliteit voor ouders, is kleinschalig en ook beschikbaar in niet-stedelijke regio’s. Bijzonder aandachtspunt bij gastouderopvang is echter dat de fysieke en emotionele veiligheid van de kinderen en de kwaliteit van de opvang volledig in handen liggen van de individuele gastouder. Dit is anders dan bij de opvang in kinderdagverblijven en voorzieningen voor buitenschoolse opvang, waar meerdere beroepskrachten in een organisatieverband verantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit. Juist het solitaire karakter van gastouderopvang vraagt om daarop afgestemde kwaliteitseisen en toezicht.’

Veiligheid en gezondheid

Als gevolg van de nieuwe maatregel krijgen gastouders die kinderen opvang bieden in de eigen woning op meer structurele basis een - al dan niet aangekondigd - steekproefsgewijs bezoek van de GGD. Bij deze inspectie kijkt de toezichthouder hoe de gastouder zijn of haar opvang heeft geregeld. Ook beoordeelt de GGD of de opvang nog steeds voldoet aan de kwaliteitseisen op het gebied van onder meer veiligheid en gezondheid zoals die golden bij de start van de opvang. 

Kwetsbaren beschermen

‘Het is onze taak om bescherming te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving. Daarom is het belangrijk dat er extra aandacht is voor de allerjongsten en dat er zo goed als mogelijk op hen wordt gelet. Ouders moeten er immers op kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van kinderopvang altijd optimaal is,’ aldus wethouder Houtakkers.