Sittard-Geleen geeft met strategische keuzes kadernota vorm aan het coalitieakkoord

Op woensdag 17 mei heeft het college van B&W de kadernota 2023 aan de raad aangeboden. Met deze kadernota wordt richting gegeven aan de ambities voor deze bestuursperiode. Sittard-Geleen heeft in de komende jaren ondanks onzekerheden een gezond huishoudboekje. De gemeente merkt ook de stijgende kosten onder andere als gevolg van inflatie.

Samen met het feit dat het Rijk nog steeds geen duidelijkheid geeft over de toekomstige financieringsmethodiek van gemeenten betekent dit dat niet op alle doelen tegelijk kan worden ingezet. In deze kadernota zijn daarom uitvoeringsprincipes opgesteld waarmee zorgvuldig keuzes kunnen worden gemaakt. In de wetenschap dat nog niet alles kan worden overzien op de lange termijn. Huisvestingsvraagstukken van de gemeente en Glanerbrook staan daarbij bovenaan. Tegelijk kijkt de gemeente naar mogelijkheden om meer ruimte voor ontwikkelingen mogelijk te maken.

De kadernota wordt in het voorjaar opgesteld en biedt de eerste bouwstenen voor de later in het jaar op te stellen begroting. Met de begroting worden de belangrijkste keuzes en de financiële doorvertaling daarvan gemaakt voor het volgende jaar. Met de kadernota 2023 wordt aan de hand van de Toekomstvisie, het coalitieakkoord en inbreng van raadsleden vormgegeven aan de ontwikkelingen binnen Sittard-Geleen.

Financieel heeft de gemeente Sittard-Geleen gezonde cijfers. “Er gebeurt heel veel in Sittard-Geleen”, vertelt wethouder Judith Bühler. “De gemeente heeft een investeringsagenda van 200 miljoen. Maar veel ontwikkelingen lopen meerdere jaren. En ook de gemeente heeft te maken met flink opgelopen kosten. Omdat het Rijk nog geen duidelijkheid biedt over waar financieel op gerekend kan worden in de komende jaren, is het lastig meerjarig te plannen. Daarom wordt balans gezocht. In deze kadernota is met input van raadsleden gewerkt aan een afwegingskader om de financiële ruimte die er is zo goed mogelijk in kunnen zetten deze periode.”

Sittard-Geleen kiest er voor om autonome ontwikkelingen niet uit de weg te gaan. Daarnaast houdt de gemeente in de kadernota ook vast aan keuzes die eerder zijn gemaakt om zo een betrouwbare overheid te blijven. Daarmee is uitvoering van onontkoombare ontwikkelingen een van de belangrijkste uitvoeringsprincipes. Daarna wordt bezien wat bij eerder genomen besluiten nog aan alternatieven in de uitvoering overwogen kan worden. De hondenbelasting wordt gefaseerd afgeschaft en de eerder besloten verhogingen van de OZB woningen en niet-woningen worden niet doorgevoerd. Nadere prioriteiten worden gesteld met de speerpunten vanuit het coalitieakkoord en de uitvoeringsafspraken. 

De gemeente blijft op zoek naar ruimte om meer mogelijk te maken. Dat gebeurt uiteraard op zorgvuldige manier. Er wordt hard gewerkt om zo veel mogelijk speerpunten te realiseren in de komende periode. Daarbij staan Glanerbrook en huisvestingsvraagstukken van de gemeente zoals bijvoorbeeld de huisvesting van Vidar en huisvesting van de organisatie bovenaan.

De kadernota wordt op 1 juni besproken in de ronde en ligt op 15 juni in de raadsvergadering ter besluitvorming voor.

Bijlage

Dit bericht is verzonden als persbericht op woensdag 17 mei 2023.