Inschrijven deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Ondersteuning

Lees hier meer over het inschrijven op de deelovereenkomst Maatwerkvoorzienig Ondersteuning gericht op zelfredzaamheid en participatie (Transformatie)

Overeenkomst Maatwerkvoorziening Ondersteuning

In december 2016 hebben de gemeentebesturen van de gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen de overeenkomst Maatwerkvoorziening Ondersteuning  vastgesteld voor de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek.

De deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Ondersteuning is een langjarige overeenkomst met betrekking tot het aanbieden van ondersteuning aan kwetsbare volwassenen gericht op zelfredzaamheid en participatie. In de deelovereenkomst worden de contractafspraken met dienstverleners vastgelegd waaronder ook de tarieven. De deelovereenkomst bevat de mogelijkheid om tussentijds aangepast te worden. In het kader van het proces van bestuurlijk aanbesteden zijn de vier gemeenten in 2015 en 2016 structureel in overleg gebleven met dienstverleners om de deelovereenkomst goed te monitoren, evalueren en indien nodig bij te stellen. In 2016 is de overeenkomst aangepast met een addendum waarin een aantal praktische voorwaarden in de deelovereenkomst aangepast c.q. aangevuld worden en zijn de tarieven gehandhaafd en niet geïndexeerd.

In het licht van de overeenkomst 2017 is een werkgroep van dienstverleners, gemeenten en huis voor de zorg aan de slag gegaan onder de noemer doorontwikkeling arrangementen-systematiek. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen, zie bijlage 2 bij de overeenkomst.

Verder zijn een aantal voorwaarden in de overeenkomst aangepast, aangescherpt of aangevuld. Het betreft de volgende aanpassingen/aanvullingen:

 • een aantal begrippen zijn nader of anders geformuleerd;

 • facturatietermijnen zijn gewijzigd;

 • nieuw artikel inzake privacy toegevoegd en de verplichting om privacygevoelige informatie op een beveiligde manier uit te wisselen;

 • nieuw artikel inzake het aanleveren m.b.t. controleverklaringen etc;

 • aanbieder moet naast medewerking aan cliënttevredenheidsonderzoek ook medewerking verlenen aan klantervaringsonderzoek;

 • iWmo wordt als nieuwe standaard benoemd;

 • nieuw artikel over toezicht door GGD én het feit dat de aanbieder zelf toezicht  moet houden op onder  zijn verantwoordelijkheid verleende ondersteuning;

 • nieuw artikel dat personeel dienstverlener signaleringsfunctie moet hebben mbt veranderingen in leefsituatie en/of gedrag cliënt;

 • nieuw artikel waarin dienstverlener zorgt voor goed systeem van klachtafhandeling;

 • nieuw artikel waarbij door de gemeente een sanctie kan worden opgelegd als de dienstverlener niet voldoet aan de contractafspraken en ook na opstellen (binnen 10 werkdagen) en uitvoeren (binnen 3 maanden) van Plan van Aanpak geen verbetering laat zien;

 • toevoeging dat het contract vervalt bij dienstverleners die langer dan 12 maanden geen cliënten hebben ondersteund;

 • Inkoopvoorwaarden zijn gewijzigd.

Verder zijn de arrangementstarieven 1 t/m 9 in artikel 11 geïndexeerd.  De colleges hebben besloten dat de loonprijscompensatie die het Rijk toepast voor de gemeenten als indexingspercentage wordt aangehouden. Het betreft de loonprijscompensatie van de Decentralisatie-uitkering Wmo van het Rijk van het voorafgaande jaar. Voor 2017 betekent dit een loonprijsindexatie van 1,6%. Deze loonprijscompensatie wordt berekend uit de  bedragen die in de meicirculaire gemeentefonds 2016 staan.

Tenslotte wordt de opslag rolstoelvervoer vanaf 1-1-2017 gewijzigd in een toeslag vervoer voor lopers of toeslag rolstoelvervoer. Van de 3 vervoersarrangementen (arrangement 10, 11 en 12) blijft alleen arrangement 12 bestaan. Vanaf 1-1-2017 kan er een vervoerstoeslag door de gemeente worden geïndiceerd. De beoordeling van deze toeslag wordt tijdens het keukentafelgesprek door de consulent gemaakt.

De criteria om in aanmerking te komen voor de vervoerstoeslag zijn verruimd. De toeslag voor rolstoelvervoer worden toegekend en daarnaast ook  voor lopers in die gevallen waarbij het netwerk de mogelijkheid niet heeft om de persoon te vervoeren of hierbij te ondersteunen en de persoon zelf als gevolg van beperkingen niet in staat is zelfstandig te komen met een vervoersmiddel.

Voor de toeslag vervoer zijn er nieuwe productcodes ingericht, deze vervangen de productcodes voor de arrangementen 10, 11 en 12.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het facturatieprotocol dat is opgenomen in het werkafsprakenboek. Het werkafsprakenboek is een praktische uitwerking van de overeenkomst “maatwerkvoorziening ondersteuning gericht op zelfredzaamheid en participatie”. Het is een dynamisch document dat door de ervaringen in de praktijk aangepast kan worden.

 

Documenten ter informatie

Basisovereenkomst

Deelovereenkomst gemeente Sittard-Geleen

Deelovereenkomst gemeente Stein

Deelovereenkomst gemeente Beek

Deelovereenkomst gemeente Schinnen

Bijlage 1 Inkoopvoorwaarden

Bijlage 2 Produktbeschrijving

Bijlage 3 Ontwikkelagenda

LET OP: De bovenstaande documenten zijn niet bedoeld om mee in te schrijven.

Indien u in aanmerking wilt komen voor een nieuwe overeenkomst Maatwerkvoorziening Ondersteuning vindt er eerst een intakegesprek plaats met onze leveranciersmanager mevrouw Hetty van Rijswijk. Haar contactgegevens zijn hetty.vanrijswijk@sittard-geleen.nl


Heeft u verder nog vragen? Dan kunt u die stellen door middel van een mail naar inkoopwmo@sittard-geleen.nl