Proces bestuurlijk aanbesteden

De gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Stein en Schinnen kiezen voor het proces van ‘bestuurlijk aanbesteden’. Hier leest u meer over dit proces.

Proces van bestuurlijk aanbesteden
Het sociale domein is een complex speelveld, waar de veranderingen elkaar snel opvolgen en in wisselende verbanden wordt samengewerkt met verschillende spelers: gemeenten, zorgaanbieders, non-profit instellingen etcetera. Om die reden bestaat de behoefte om overeenkomsten in het sociaal domein veelal flexibel inrichten zodat tegemoet wordt gekomen aan dit complexe speelveld.

Bestuurlijk aanbesteden is een methodiek waarbij langdurige, flexibele overeenkomsten kunnen worden afgesloten. Die overeenkomsten leggen niet alleen inhoudelijke afspraken vast. Zij stellen ook een formele overlegstructuur vast waarbinnen aangesloten partijen voortdurend kunnen onderhandelen over die inhoudelijke afspraken.

Bestuurlijk aanbesteden in de praktijk
Om deel te nemen aan het proces van bestuurlijk aanbesteden moet de communicatie-, overleg- en besluitvormingsstructuur helder zijn. Dit is vastgelegd in de basisovereenkomst. Hierin wordt beschreven op welke wijze partijen met elkaar communiceren en op welke wijze kan worden gekomen tot nieuwe of gewijzigde deelovereenkomsten.

De overleggen vinden zowel aan de fysieke als aan de virtuele overlegtafel plaats. De gemeente bepaalt de samenstelling van de fysieke overlegtafel. De overleggen van de fysieke overlegtafel vinden periodiek plaats en moeten leiden tot (innovatieve) deelovereenkomsten. Van elke fysieke overlegtafel worden verslagen gemaakt en gepubliceerd. Naast de fysieke overlegtafel is er een zogenaamde virtuele overlegtafel opgericht. Iedereen - die niet aan de fysieke overlegtafel zit – kan via de mail (inkoopwmo@sittard-geleen.nl) zijn/haar inbreng leveren op de deelovereenkomsten en andere zaken die besproken worden aan de fysieke overlegtafel. Ook kunnen er nieuwe ideeën en voorstellen of andere opmerkingen worden aangedragen.