Collegetafel “Ondernemers, corona en gemeente Sittard-Geleen”

Het coronavirus vraagt veel van iedereen. Zeker ook van ondernemers. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Sittard-Geleen hoort graag wat er bij ondernemers speelt in deze tijd. En we willen met ondernemers delen wat wij voor hen kunnen betekenen. Het liefste zouden we ondernemers dan ook uitnodigen voor een bijeenkomst op locatie. Dit kan helaas nog steeds niet vanwege de geldende coronamaatregelen. Wel kunnen wij ondernemers online treffen.

Daarom organiseerden we op 31 maart vanaf 19:00 de online collegetafel “Ondernemers, corona en gemeente Sittard-Geleen”. Burgemeester Hans Verheijen en de wethouders Pieter Meekels, Andries Houtakkers, Leon Geilen, Judith Bühler en Kim Schmitz gingen in op een aantal ondernemersvragen en vertelden wat zij vanuit hun rol voor ondernemers kunnen betekenen. U kunt de online collegetafel terug kijken. 

Kijk de online collegetafel terug

Ondernemersvragen?

Heeft u ondernemersvragen aan de gemeente? U kunt met vragen terecht bij het Ondernemerscontact

Vragen en antwoorden uit de online collegetafel

Tijdens de online collegetafel zijn verschillende vragen gesteld en door de leden van het college van B&W ook antwoorden op die vragen gegeven, waarbij in een aantal gevallen één algemeen antwoord is gegeven op meerdere vragen die een gelijke strekking hadden.

Belastingen
 • Kan een ondernemer kwijtschelding krijgen van leges of heffingen
 • Kan de gemeente belastingen kwijtschelden, bijvoorbeeld het gebruikersdeel van de Onroerende Zaakbelasting?
 • Komt de gemeente ook nog de ondernemers tegemoet via bijvoorbeeld BsGW?
 • Kan de gemeente de belasting voor dit jaar kwijtschelden of verlagen voor dit jaar.
 • Waarom generieke maatregelen BSGW de sluitingen zijn toch ook niet generiek?
 • Wat gaat de gemeente verder nog doen aan de belastingen en BSGW?
 • Kan de gemeente de OZB teruggeven voor de periode van verplichte sluiting?
 • De gemeente geeft aan wettelijk niet onder de BsgW uit te komen. Kijkende naar mogelijkheden, hoe kan de gemeente deze bedragen (gedeeltelijk) weer in de beurs van de ondernemers kunnen terugstorten als de bereidwilligheid er is om mee te denken.

De OZB is een algemene belasting die voor alle gebruikers en eigenaren van kracht is. Dit staat in de Gemeentewet. Als je een maatregel toepast, geldt die voor elke belastingplichtige. Gezien de omvang van deze belasting is het voor de gemeente financieel niet verantwoord om de belasting kwijt te schelden (want dan hoeft geen enkele ondernemer nog belasting te betaling). Dit zou een te groot gat in de begroting veroorzaken, waardoor de gemeente haar kerntaken niet langer zou kunnen uitvoeren.
We kunnen deze belasting dus niet kwijtschelden.

Om ondernemers tegemoet te komen die het op dit moment financieel moeilijk hebben, bestaat wel de mogelijkheid om een betalingsregeling aan te vragen, waarbij in zeer uitzonderlijke gevallen ook uitstel van betaling kan worden afgesproken. Dit gaat via de BsGW, de instantie die voor ons de belasting oplegt en int. BsGW past hiervoor maatwerk per ondernemer toe. Neem hiervoor contact op met BsGW via 088-8420420.

Het college heeft besloten om de precariorechten voor terrassen in 2021 niet op te leggen. Ook de legeskosten voor een terrasoverkapping in de winter worden niet doorberekend aan de aanvrager. De gemeente kan dit niet voor alle vergunningen doen omdat de leges worden betaald om de kosten van de vergunningverlening te dekken.

Ook de reclamebelasting voor de centra van Sittard en Geleen is niet opgelegd voor 2021.

Laden en lossen
 • Nu we veel met click collect en bezorging doen, zou het fijn zijn om ‘s avonds tussen 18 en 21 uur de promenade in Geleen Centrum op te mogen rijden net zoals in Sittard. Is dit te regelen?

Omdat er in het centrum van Geleen veel mensen wonen die hinder hebben en overlast ervaren van verkeer in het centrum, is het in Geleen niet toegestaan om ’s avonds door het winkelgebied te rijden voor click & collect en voor bezorging.

Financiële regelingen
 • Is er nog geld of een subsidie beschikbaar, waarvan wij als gedupeerde ondernemers gebruik kunnen maken?
 • Kan de gemeente ons helpen om onze vaste lasten te betalen, of de inkoop van onze voorraden te betalen
 • Welke steun is vanuit gemeente mogelijk voor de ondernemers die buiten alle steun pakketten vallen.
 • Wat kan/gaat de gemeente financieel gezien aan support verlenen om ondernemers te steunen? (buiten de landelijke maatregelen en steunpakketten die voor de meeste ondernemers alles behalve voldoende zijn.) 
 • En hoeveel bedrijven hebben terug moeten betalen van die 1500 bedrijven? 
 • Waarom is de TOZO gebaseerd op de Bijstand met alle regels van de Bijstand? 
 • Wat gaat de gemeente Sittard-Geleen concreet doen dan om eventuele sluitingen te voorkomen? 
 • Hoe gaat de gemeente starters motiveren om weer aan de slag te gaan gelijk na corona? Is er een plan/extra budget voor?

De financiële ondersteuning van ondernemers die last hebben van de corona-maatregelen is een Rijkstaak. De gemeente Sittard-Geleen heeft geen individuele financiële regelingen voor ondernemers die getroffen zijn door corona. Wel zorgt de gemeente voor uitvoering van enkele landelijke regelingen (zoals de TOZO) en de BBZ (Bijstand voor Ondernemers). Op de toe te passen voorschriften heeft de gemeente geen invloed, die worden door het Rijk bepaald. Alle regelingen die er zijn, zijn te vinden op: Ondernemen en werken in coronatijd | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl De gemeente spant zich in om bij het Rijk voor een verdere spreiding van terugbetaling. Die terugbetaling staat nu op 3 jaar.

Kunst en cultuur en evenementen
 • Hoe ziet het college van B&W de herstart en toekomst van evenementen in de Gemeente Sittard-Geleen?
 • Welke regelingen zijn er voor kunst en cultuursector?
 • Is de gemeente bereid om opstartsubsidies te verstrekken voor de cultuur.
 • Krijgt een foodtruck die normaal alleen op grote evenementen staat ook een vergoeding? We vallen namelijk buiten de TVL-regeling.

Op het gebied van cultuur is gekeken naar hoe we verenigingen het beste kunnen ondersteunen. Dat gebeurt door een financieel pakket, dat dankzij het Rijk beschikbaar is, maar ook door vragen te beantwoorden over onduidelijke regels en helpen waar mogelijk. Voor de ondersteuning van de lokale professionele en amateurkunsten is 1,3 miljoen euro beschikbaar. In de tweede helft van mei wordt de verdeling van deze middelen bekend. Dan wordt ook duidelijk op welke manier organisaties een aanvraag kunnen doen voor deze gelden.
Voor inkomensondersteuning van culturele ondernemers gelden de landelijke regelingen. De verwachting is dat op zijn vroegst vanaf 1 juli weer evenementen georganiseerd kunnen worden. Er worden verschillende scenario’s bekeken naar aanleiding van de corona ontwikkelingen. De komende weken hopen we, ook na afronding van de fieldlabs, meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden van de scenario’s. Zodra meer duidelijk is zullen wij evenementenorganisatoren hierover informeren zodat zij zich kunnen voorbereiden op het veilig organiseren van evenementen na 1 juli.

Voor de gemeentelijke evenementen bereiden wij diverse scenario’s voor. Naar verwachting wordt in juli besloten in welke vorm en/of evenementen kunnen doorgaan.

Herstelplan 
 • Horeca ondernemers, winkeliers en andere door sluiting en maatregelen getroffen ondernemers komen ondanks de steunmaatregelen, de Corona crisis uit met een grote restschuld. Voor het grootste gedeelte bestaat deze uit uitgestelde belastingen. De grootste zorg bij die ondernemers is hoe we daar ooit weer vanaf komen. Wat onderneemt de gemeente om dit volgende probleem landelijk aan te kaarten? En heeft de gemeente zicht op de omvang van deze problematiek in Sittard-Geleen? 
 • Gaat de gemeente Sittard/Geleen een aanvraag indienen voor de subsidie van het rijk voor gebiedsgerichte ontwikkeling vanuit de motie van de Tweede Kamerleden Palland en Amhaouch over het tegengaan van leegstand in winkelgebieden? 
 • Wat gaat de gemeente doen om de economie weer op gang te brengen 
 • Hoe zet de burgemeester zich richting Den-Haag in voor de ondernemers in onze stad?
 • Hoe ziet het herstelplan eruit? 
 • Ligt er een scenario om, indien het weer mag, zo snel en slagvaardig mogelijk open te gaan en is de gemeente in dit kader voldoende voorbereid qua handhaving en toezicht? 
 • Hoe gaat de gemeente de horecaondernemer ondersteunen in het hanteren van de regelgeving m.b.t. de maatregelen (inzet handhaving o.a.)

De gemeente is voldoende voorbereid qua handhaving en toezicht, maar er is geen scenario omdat niet duidelijk is op welke wijze het Rijk de corona-maatregelen gaat versoepelen. Zodra duidelijk is wat de regelingen zijn, zal de gemeente deze communiceren.

Via Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) is er een enquête geweest, waarmee de problemen van ondernemers beter in beeld zijn gebracht. Op basis daarvan gaan we in Zuid-Limburg bekijken welke maatregelen nog nodig zijn. Bij ESZL zijn er trouwens al een paar regelingen waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Het Kickstartfonds en KOERS. Ook de provincie heeft regelingen. De voorbereiding voor een regionaal herstelplan zijn gestart.

En landelijk, vanuit de VNG-G40, zijn we nauw betrokken bij het nationaal herstelplan corona. Daarbij kijken we welke maatregelen er genomen kunnen worden om de economie te herstellen na corona. Premier Rutte heeft aangegeven dat er wat hem betreft de komende jaren ‘niet wordt bezuinigd’ en er geen belastingen worden verhoogd die het economisch herstel hinderen. Steunpakketten aan bedrijven en sectoren worden voortgezet. Ook wil hij kijken naar de belastingschulden van ondernemers, bijvoorbeeld door terugbetalingstermijnen te verlengen.

We hebben gewerkt aan plannen om de aantrekkelijkheid van de centra van Sittard en Geleen te verhogen. Denk aan het verbeteren van het gebied bij Fort Sanderbout in Sittard. Den Tempel is opgeknapt. En ook in Geleen zijn we op verschillende manieren bezig. Het Oude Raadhuis gaat in de verkoop, Stadslab zit nu in het Horecastraatje.

De centrumaanpak is een structureel aandachtspunt voor de gemeente. Dat geldt ook voor wijkwinkelcentra. Het herstelplan dat in voorbereiding is richt zich op de toekomst het post-corona tijdperk en ook op financiële mogelijkheden voor ondernemers. De rijksregeling die voortkomt uit de motie van de Tweede Kamer over leegstand is nog niet beschikbaar maar zal betrokken bij de aanpak.

Parkeren
 • Gaat er wat in parkeerbeleid veranderen, gezien alle gratis parkeer gelegenheden in onze naburige steden?
 • Gaat de gemeente gratis parkeren invoeren?
 • Geef deze Gemeente in deze moeilijke tijd een extra cadeau. Tot 31 dec. Gratis Parkeren
 • Heeft de gemeente bij het stoppen van de lockdown de mogelijkheid om de parkeertarieven te verlagen of in zijn geheel te laten vervallen, gelijk aan het aantal maanden die wij gesloten zijn geweest.

Structureel gratis parkeren is geen optie. Wel zijn er al in overleg met ondernemersverenigingen maatregelen genomen in Sittard (verlagen van het dagtarief op de parkeerplaatsen Steenweg en in de Odaparking) om langdurig verblijf te bevorderen en in Geleen (eerste uur gratis en terugbrengen van uurtarief in Marktgarage naar 1 euro per uur) om boodschappen doen in het centrum te bevorderen.

Leegstand
 • Heeft de gemeente enig idee wat er gebeuren zal als het centrum 30/40 of 50% van haar winkels zal verliezen? En wat zijn dan de plannen om dit tegen te gaan?
 • Er was al bijzonder veel leegstand voor deze Corona situatie in het centrum van Sittard en Geleen. Hoe denkt men dit aan te pakken?
 • Gaat de gemeente solitaire vestingen buiten het centrum naar het centrum verplaatsen?

De bedoeling is om het aantal meters winkeloppervlakte te verminderen, waarbij uiteraard wel rekening wordt gehouden met de rechten die de huidige ondernemers en pandeigenaren hebben. De gemeente heeft de organisatie Streetwise in de arm genomen om enerzijds te bewerkstellingen dat in lege winkelruimtes nieuwe ondernemers komen en anderszins om pandeigenaren te bewegen om de winkelruimtes te transformeren naar bijvoorbeeld woonruimtes. Het huidig beleid is erop gericht dat winkels meer geconcentreerd worden in het kernwinkelgebied van de centra.

Horeca
 • Wat gaat de gemeente doen aan de weekmarkt m.b.t. de horeca.
 • Wat gaat de gemeente doen t.o.v. de winterterrassen
 • Hoe kunnen wij als horeca/cultuur meedenken om na 1 juni veilig evenementen tot 100 man in een café te kunnen organiseren?
 • Hoe verleden jaar de terras uitbreiding tot stand gekomen op de markt Sittard
 • Is de markt een horecaconcentratie gebied?
 • Waarom wordt er geen effectieve herindeling van de markt gedaan , lege midden?
 • Graag vraag ik aan de gemeente om alle voorstellen en belangen nogmaals af te wegen en te kijken naar een oplossing waar ALLE partijen tevreden mee kunnen zijn en dan zelf een besluit te nemen
 • Waarom worden meelopers meegenomen na natuurlijk wegvallen van kooplieden
 • Waarom is er geen maximum meer aan horecabestemmingen?

De marktkooplieden hebben een huurcontract met de gemeente (langjarige contracten) en daarmee ook rechten om gebruik te mogen maken van het door hen gehuurde stukje ruimte. De afgelopen periode hebben horecaondernemers en marktkooplieden in Sittard afspraken gemaakt over een tijdelijke nieuwe indeling van het marktplein. Daarbij is zowel rekening gehouden met de weekmarkt als met een tijdelijke uitbreiding van de terrassen.

De markt behoort tot het zogenaamde horecaconcentratiegebied. Dat betekent dat de gemeente het liefst ziet dat horeca die zich in centrum wil vestigen, in dit gebied komt en elkaar op die manier versterkt. De gemeente kan bepalen waar horeca zich mag
vestigen (bijvoorbeeld via bestemmingsplannen), maar kan geen ‘vestigingsstop’ opleggen uit economische overweging.

De huidige terrasindeling van de Markt is tot stand gekomen in overleg met de horecaondernemers.

Inkoop en aanbestedingen
 • Op welke wijze gaat de gemeente opdrachten beter en meer beschikbaar stellen voor de ondernemers in de eigen gemeente, in plaats van uitbesteden aan partijen buiten de gemeente of zelfs buiten de regio/land?
 • Waar kun je je inschrijven voor de inkoop-lijst?
 • De participatie van jongeren/volwassenen met een verstandelijke beperking is nu op slot. Hoe houdt u rekening hiermee en wat zijn de mogelijkheden. Zij worden nu nog minder gezien en hebben veel moeite met de maatregelen.

De gemeente vindt het belangrijk dat ondernemers naast het uitvoeren van de reguliere opdracht iets terugdoen voor de gemeenschap, op maatschappelijk of sociaal vlak. De gemeente wil dat haar inkopen ook een sociale opbrengst (return) opleveren voor de maatschappij. We staan als gemeente ook aan de lat voor de mensen die (even) een steuntje nodig hebben. Dus stimuleren we bij inkoopbehoeftes - waar mogelijk en doelmatig - de participatie van arbeidsgehandicapten en de brede doelgroep van mensen waarbij om welke reden dan ook, sprake is van een ontwikkeling naar die arbeidsmarkt. Hoe dan ook, in gevallen waar een enkelvoudig onderhandse offerteaanvraag en/of een meervoudig onderhandse offerteaanvraag volgens de geldende wet- en regelgeving is toegestaan, wordt rekening gehouden met de regionale economie en regionale ondernemers. Bij offerteaanvragen houdt de gemeente rekening met de regionale economie en regionale ondernemers. Uiteraard voor zover dit is toegestaan binnen de geldende wet- en regelgeving. Het is namelijk niet toegestaan om ondernemers te benadelen of te bevoordelen. Aanmelden voor deze lijst kan via: Lijst lokale ondernemers

Overige vragen
 • Hoe andere ondernemers creatief zaken hebben opgepakt en daarmee nieuwe wegen zijn gaan bewandelen en vraag daarvoor aandacht

De gemeente heeft geen overzicht van ondernemers die hun businessplannen hebben bijgesteld in verband met de COVID-19 pandemie. Wel is duidelijk geworden dat veel horecaondernemers het afhalen en bezorgen van maaltijden hebben ingevoerd en veel winkeliers meer gebruik zijn gaan maken van internet en van sociale media. Daarnaast is ook meer aandacht bij consumenten gekomen voor lokale aankopen.

 • Waarom heeft het zolang geduurd voordat de gemeente van zich laat horen richting de ondernemers?

De gemeente heeft de afgelopen corona-periode op talloze manieren gecommuniceerd met ondernemers. O.a. via speciale nieuwsbrieven en het ondernemersgedeelte van de website. Ook zijn er regelmatig overleggen met
- de beide centrum management organisaties (CMS en CMG),
- Vertegenwoordigers van de lokale afdeling Koninklijke Horeca Nederland,
- Stichting Bedrijven Sittard-Geleen (BSG)
- Winkeliersvereniging Bijzonder Born (BB).
Persoonlijk contact was/is in verband met de corona-maatregelen moeilijker.

 • Wat gebeurt er met al het geld in de pot van CM die in 2020 en tot en met Q1 2021 over is gebleven? En hoeveel bedraagt deze pot? Wat kan er extra bij vanuit de gemeente voor de wederopbouw?

Over de resterende middelen van 2020 zal het Centrum Management Sittard in de jaarrekening en over de voortgang van het actieplan 2021 rapporteren. Die verantwoordelijkheid is een bevoegdheid van Centrum Management Sittard. De gemeentelijke bijdrage aan Centrum Management Sittard is jaarlijks 100.000 euro in de organisatiekosten. Daarnaast ontvangt het Centrum Management de opbrengst van de reclamegelden.
Voor het jaar 2021 hoeven de ondernemers uit de beide centra eenmalig geen reclamegelden te betalen en wordt het daardoor ontstane tekort door de gemeente gecompenseerd.

 • Kan Streetwise samen met o.a. een aantal ondernemers die door hen gesupport zijn de mogelijkheid krijgen om een presentatie te geven zodra dit weer kan voor de hele gemeenteraad en alle ondernemers die geïnteresseerd zijn.

Ja, wij zullen dit met Streetwise bespreken.

 • Wat gaat er met V&D gebeuren? Op welk termijn, belangrijk voor onze bedrijfsvisie,

De gemeenteraad zal voor de zomer 2021 een besluit nemen over de ontwikkeling op deze locatie. Dan kan pas meer duidelijkheid worden gegeven over de termijn waarop e.e.a. gerealiseerd zal gaan worden.

 • Wat gaat de gemeente ondernemen om ondernemers te helpen commerciëler dan voorheen om te gaan met het naar ons marktgebied trekken van de Duitse consument.

Promotie van de stad en de winkelcentra na corona is ook iets waar we mee aan de slag gaan. Uiteraard is daarin een grote rol voor Centrummanagent. Nu promotie maken, werkt averechts. Maar je moet klaar zijn, als de maatregelen worden versoepeld.

 • Is er iets waarmee de gemeente kan bijdrage om het bezoekersaantal te vergroten in centrum van Born.

Een nieuwe activiteitencommissie heeft in 2019 meer werk gemaakt van de aankleding van het centrum en andere gezamenlijke acties. Als de beperkingen achter de rug zijn, wordt dit weer opnieuw opgepakt. De gemeenteraad heeft ingestemd met een investering in de verplaatsing van de ingang van het Kasteelpark Born en de daaraan gekoppelde parkeeroplossingen. Door de ingang korter naar het centrum te verplaatsen, hopen we meer interactie heen en weer tussen het park en het centrum te krijgen.