Coronavirus - veelgestelde vragen voor ondernemers

Op deze pagina vindt u gecategoriseerd antwoorden op enkele vragen die we van ondernemers ontvangen.

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met het ondernemerscontact. Zij helpen u graag.

Financiële ondersteuning

De financiële ondersteuning van ondernemers die last hebben van de corona-maatregelen is een taak van de Rijksoverheid. Er is een steun- en herstelpakket met tijdelijke financiële regelingen, een sociaal pakket en investeringsmaatregelen. Hiermee helpt de Rijksoverheid grote en kleine (zelfstandig) ondernemers en biedt ondersteuning als werknemers van werk(loosheid) naar nieuw werk bewegen. Alle regelingen die er zijn, zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.

De gemeente zorgt voor de uitvoering van enkele landelijke regelingen. Op de toe te passen voorschriften heeft de gemeente geen invloed, die worden door het Rijk bepaald.

Hulpmiddelen voor inzicht

De Kamer van Koophandel en werkgeversorganisatie VNO-NCW/MKB Nederland hebben hulpmiddelen gemaakt. Daarmee kunt u inzicht krijgen in welke regelingen op u van toepassing zijn:

Maatregelen en gemeentelijke belastingen

BsGW is een zelfstandig samenwerkingsverband dat de heffing en inning van gemeentelijke belastingen voor gemeente Sittard-Geleen verzorgt. Het college van gemeente Sittard-Geleen heeft besloten dat de precariorechten voor terrassen en de reclamebelasting voor de centra van Sittard en Geleen voor 2021 niet wordt opgelegd. De Onroerende Zaak Belasting (OZB) is een algemene belasting en blijft voor alle gebruikers en eigenaren van kracht.  

Betalingsregeling aanvragen?

Om ondernemers die het vanwege corona moeilijk hebben tegemoet te komen bestaat de mogelijkheid om een betalingsregeling aan te vragen. In zeer uitzonderlijke gevallen kan ook uitstel van betaling kan worden afgesproken. Neem voor meer informatie contact op met BsGW via 088-8420420.

Laden, lossen en parkeren

Laden en lossen kan binnen bepaalde venstertijden. Vinden er geen laad- en losactiviteiten plaats? Dan wordt de aanwezigheid van een motorvoertuig gezien als parkeren. Parkeren is in de hele voetgangerszone verboden.

Ontheffing

Met een zichtbaar aanwezige en geldige ontheffing mag een motorvoertuig onder voorwaarden buiten de venstertijden voor laden en lossen aanwezig zijn. Lees meer over ontheffingen en venstertijden.

Horecaterrassen en de markt

De marktkooplieden hebben een huurcontract met de gemeente (langjarige contracten) en daarmee ook rechten om gebruik te mogen maken van het door hen gehuurde stukje ruimte. Horecaondernemers en marktkooplieden in Sittard maakten afspraken over een tijdelijke nieuwe indeling van het marktplein. Daarbij is zowel rekening gehouden met de weekmarkt als met een tijdelijke uitbreiding van de terrassen.

De markt behoort tot het zogenaamde horecaconcentratiegebied. Dat betekent dat de gemeente het liefst ziet dat horeca die zich in centrum wil vestigen, in dit gebied komt en elkaar op die manier versterkt. De gemeente kan bepalen waar horeca zich mag vestigen (bijvoorbeeld via bestemmingsplannen), maar kan geen ‘vestigingsstop’ opleggen uit economische overweging.

De huidige terrasindeling van de Markt is tot stand gekomen in overleg met de horecaondernemers.

Evenementen

Voor evenementen volgt gemeenten Sittard-Geleen het stappenplan van de overheid. Voor aangevraagde evenementenvergunningen bekijken we de op dat moment geldende mogelijkheden. Meer informatie over evenementenvergunningen en aanvragen.

Herstelplan na corona

Landelijk

We zijn vanuit de VNG-G40  nauw betrokken bij het nationaal herstelplan corona. Daarbij kijken we welke maatregelen er genomen kunnen worden om de economie te herstellen na corona.

Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL)

Gemeente Sittard-Geleen is één van de 16 gemeenten binnen de Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL). Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) heeft via een enquête problemen die vanwege corona bij ondernemers bestaan in beeld gebracht. Op basis van de resultaten wordt bekeken of aanvullende maatregelen nog nodig zijn.

Er zijn bij ESZL regelingen waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Het Kickstartfonds en KOERS. KOERS is een voucherregeling voor Zuid-Limburgse MKB’ers, gericht op continuïteit, groei en innovatie ná corona. Via het Kickstartfonds wordt bijgedragen aan initiatieven van samenwerkende bedrijven, die de kansen willen benutten die de veranderingen met zich meebrengen. Meer informatie vindt u op www.eszl.nl.

Gemeente Sittard-Geleen

We werken continue aan het verhogen van de aantrekkelijkheid van de centra van Sittard en Geleen. Denk aan het verbeteren van het gebied bij Fort Sanderbout in Sittard, opknappen van Den Tempel, verkoop van het Oude Raadhuis en Stadslab gevestigd in het Horecastraatje. De centrumaanpak is een structureel aandachtspunt voor de gemeente. Dat geldt ook voor wijkwinkelcentra. Het herstelplan dat in voorbereiding is richt zich op de toekomst het post-corona tijdperk en ook op financiële mogelijkheden voor ondernemers.

Het is de bedoeling dat het aantal meters winkeloppervlakte vermindert. Rekening houdend met de rechten die huidige ondernemers en pandeigenaren hebben. Er wordt gewerkt aan de komst van nieuwe ondernemers in lege winkelruimtes en transformatie van leegstaande winkelruimtes door pandeigenaren. Bijvoorbeeld naar woonruimtes. Het huidig beleid is erop gericht dat winkels meer geconcentreerd worden in het kernwinkelgebied van de centra.

Aanbesteding en inkoop lokale ondernemers

Op een goede wijze inkopen en aanbesteden is van groot belang voor de gemeente Sittard-Geleen. Lees meer informatie over het inkoopbeleid van de gemeente, lopende aanbestedingsprocedures en kunt u zich aanmelden op de lijst van lokale/regionale ondernemers.

Communicatie met ondernemers

De gemeente communiceert via diverse kanalen met ondernemers. O.a. via ondernemerscontact, speciale e-mail nieuwsbrieven, dit ondernemersgedeelte op de website en sociale media kanalen als LinkedIn.

Ook zijn er regelmatig overleggen met de beide centrum management organisaties (CMS en CMG), vertegenwoordigers van de lokale afdeling Koninklijke Horeca Nederland, Stichting Bedrijven Sittard-Geleen (BSG) en Winkeliersvereniging Bijzonder Born (BB).