Subsidieregeling stimulering stadscentra Sittard-Geleen

Levendige, kwalitatief hoogwaardige en compacte stadscentra. Dat is wat de gemeente voor ogen heeft met de centra van Sittard en Geleen. Om dat te bereiken, heeft de gemeente een aantal maatregelen genomen, waaronder deze subsidieregeling.

Levendige, kwalitatief hoogwaardige en compacte stadscentra. Dat is wat de gemeente voor ogen heeft met de centra van Sittard en Geleen. Om dat te bereiken, heeft de gemeente een aantal maatregelen genomen, waaronder deze subsidieregeling.

Aantrekkelijke stadscentra Sittard en Geleen

Met de subsidieregeling wil de gemeente eigenaren van commercieel vastgoed in de centra van Sittard en Geleen stimuleren om gericht en duurzaam te investeren in hun panden of de gevels ervan te verfraaien. Zo ontstaat een aantrekkelijk(er) vestigingsklimaat voor nieuwe investeerders en ondernemers. En wordt de leefomgeving beter.

Uitgangspunten subsidieregeling

De subsidieregeling:

 • maakt deel uit van een breder palet aan maatregelen en instrumenten binnen de centrumaanpak in Sittard-Geleen;
 • is vooral ingestoken vanuit vastgoed. De subsidies komen ten goede van de panden en blijven daarmee behouden voor de stadscentra;
 • kan als smeerolie fungeren om financiële drempels weg te nemen op het moment dat een initiatief niet haalbaar blijkt;
 • biedt maatwerk in de vorm van een te overleggen businesscase. Vergoeding van de onrendabele top vormt daarbij het uitgangspunt;
 • is niet uitputtend en beoogt niet alle initiatieven te ‘vangen’. Voor grote en complexe projecten in de stadscentra zijn aparte maatwerktrajecten mogelijk.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor bouwkundige aanpassingen van commercieel vastgoed in de centra van Sittard en Geleen die leiden tot:

 1. duurzame verbetering van de bruikbaarheid van het commerciële deel van een (winkel)pand;
  Daaronder vallen basale bouwkundige aanpassingen met een duurzaam karakter aan de binnenzijde van het pand (Casco-plus), die nodig zijn voor de bedrijfsvoering en daarmee het pand aantrekkelijker maken voor verhuur als winkel. Denk hierbij o.a. aan wijziging van de basisafwerking van gevels, vloeren en plafonds of het vernieuwen/aanpassen van een toiletvoorziening, pantry of magazijnvoorziening.

  Voorwaarde is dat de verbetering daadwerkelijk leidt tot opheffing van de leegstand. Om daar zeker van te zijn, toont de pandeigenaar aan dat hij ná de verbouwing een huurder voor het commerciële deel van zijn pand heeft. Hiervoor overlegt hij een schriftelijke principe-(huur)overeenkomst met een looptijd van minimaal 2 jaar. Van deze huurder is het aannemelijk dat deze een economisch levensvatbaar (winkel)concept heeft.
   
 2. transformatie van panden naar wonen en/of andere functies, niet zijnde detailhandel of horeca;
  Tot ‘andere functies’ worden o.a. gerekend kantoor-  en ambachtelijke functies (bijv. schoenmaker, fietsenmaker).
  De pandeigenaar moet hierbij schriftelijk afstand doen van de bestemming detailhandel en/of horeca van zijn pand bij de eerstvolgende herziening van het geldende bestemmingsplan. Verder moet hij verklaren dat hij afziet van de mogelijkheid om een planschadeclaim in te dienen.
   
 3. realiseren van wonen op verdieping;
  De te realiseren zelfstandige woonruimte(n) moet(en) na toekenning van de subsidie minimaal 15 jaar beschikbaar blijven als zelfstandige woonruimte.
   
 4. gevelverbetering van een pand.
  Deze subsidie is uitsluitend bedoeld voor het aanpassen van de gevel, pui en/of reclame van een pand, voor zover deze activiteit geen deel uitmaakt van de hierboven genoemde bouwkundige aanpassingen.

Algemene voorwaarde voor alle subsidiesoorten is verder dat de bouwkundige aanpassingen een bijdrage leveren aan de door de gemeente voorgestane centrumaanpak. Daarnaast moeten de kosten die gemoeid zijn met de aanpassingen aanvaardbaar, sober en doelmatig zijn.

Onderscheid kernwinkelgebied en transformatiegebied

De subsidieregeling maakt een onderscheid tussen panden in het kernwinkelgebied en panden in het transformatiegebied. Voor panden die in het kernwinkelgebied liggen, kunnen de subsidies 1, 3 en 4 worden aangevraagd. De subsidies 2 en 3 zijn beschikbaar voor panden in het transformatiegebied. Ook een combinatie van subsidies is mogelijk. In bijlagen hieronder is de begrenzing van beide gebieden in Geleen en Sittard aangegeven.

Subsidie aanvragen

Subsidie(s) moet(en) schriftelijk worden aangevraagd bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sittard-Geleen. Gebruik daarvoor het aanvraagformulier voor subsidiesoorten 1, 2 en 3 of het aanvraagformulier voor subsidie 4 (gevelverbetering)

Businesscase

Voor de subsidiesoorten 1, 2 en 3 moet u - naast het aanvraagformulier - ook een businesscase indienen. In deze businesscase geeft u antwoord op de volgende vragen:

 • waarom zijn de aanpassingen nodig en wat is de meerwaarde voor de centrumaanpak?;

 • wat gaat u precies doen? Beschrijf de bouwkundige aanpassingen;

 • wat gaat het kosten? Overleg een open en transparante begroting van de bouwkundige aanpassingen;

 • is het plan financieel haalbaar?

Voor enkel gevelverbetering volstaat een schriftelijke onderbouwing, offerte en tekening van de oude en nieuwe situatie.

Voortraject

Ieder pand is anders. Door het opstellen van een businesscase is maatwerk mogelijk. Ga daarom eerst in gesprek met de gemeente voordat u een aanvraag indient. Dit vergroot de slagingskans van uw subsidieaanvraag, én voorkomt onnodige kosten!

Aanvaardbare kosten

Een belangrijk onderdeel van de businesscase is een open en transparante begroting van de bouwkundige aanpassingen. Niet alle kosten komen in aanmerking voor subsidie. In de subsidieregeling staan de subsidiabele kosten, de zogenaamde ‘aanvaardbare kosten’, opgesomd. Uitgangspunt daarbij is een sobere en doelmatige uitvoering.

De subsidie kan overigens nooit méér bedragen dan het totaal van de aanvaardbaar geachte kosten van de bouwkundige aanpassingen.

Onrendabele top

De hoogte van de subsidie wordt bepaald door de onrendabele top van de te plegen investering. Deze onrendabele top wordt zo objectief en praktisch mogelijk vastgesteld met behulp van een toetsingsmodel. De gemeente maakt daarbij o.a. gebruik van de WOZ-waardering van het pand.

De vastgestelde onrendabele top wordt vervolgens voor 100% gesubsidieerd tot een maximum van € 50.000,- per subsidiesoort. Zo kunnen pandeigenaren ná de noodzakelijke verbeteringsinvestering een marktconform rendement behalen, op basis van een marktconforme huurstelling.

Alléén gevelverbetering?

Voor enkel gevelverbetering geldt deze onrendabele top niet en bedraagt de subsidie 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 10.000,-- per pand.

Subsidieregeling

De exacte subsidieregels kunt u nalezen op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-52500.html.

Presentatie Stimuleringsregeling aan vastgoedeigenaren

In mei 2017 is de regeling tijdens een tweetal bijeenkomsten in Sittard en Geleen gepresenteeerd aan vastgoedeigenaren. In deze presentaties vindt u meer informatie en voorbeelden over de stimuleringsregeling. 

Meer info

Heeft u vragen over de mogelijkheden van deze subsidieregeling? Neem dan contact op met: