Verkeer

Zitterd ReviSited genereert nieuwe impulsen voor het stedelijk leven. Het ontwikkelt excellente woonmilieus direct rond de oude stad, versterkt het culturele klimaat en voegt commerciële functies toe. Deze nieuwe impulsen hebben invloed op de mobiliteit en bereikbaarheid van de binnenstad.

Het Masterplan Zitterd Revisited genereert nieuwe impulsen voor het stedelijk leven door het ontwikkelen van excellente woonmilieus direct rond de oude stad, het versterken van het culturele klimaat en het toevoegen van commerciële functies. De nieuwe impulsen hebben invloed op de mobiliteit en bereikbaarheid van de binnenstad. Het economisch en cultureel hart van de stad is gebaat bij veel bezoekers, die vloeiend en snel vanaf het hoofdwegennet in het centrum van de stad kunnen geraken en zo dicht mogelijk bij het centrum kunnen parkeren. De excellente woonmilieus direct in en rondom het centrum zijn gebaat bij een leefbare, schone, aantrekkelijke en verkeersveilige woonomgeving. De verkeersinfrastructuur vervult daarbij primair een voorwaardenscheppende rol, maar kan ook sturend worden ingezet.

 

Verkeer

 

Parkeren

Gemotoriseerd verkeer

Fietsverkeer

Openbaar vervoer