Gemotoriseerd verkeer

Vanuit het Masterplan Zitterd Revisited zijn twee zaken direct van invloed op de afwikkeling van het gemotoriseerde verkeer. Ten eerste is er het streven om de oude binnenstad, omsloten door de binnenring Engelenkampstraat, Kennedysingel, Odasingel, Rijksweg Noord te vergroten met het gebied tussen de Rijksweg Noord en het treinstation. Ten tweede is er het streven om de auto-intensiteit op die ring in het kader van leefbaarheid en aantrekkelijkheid zoveel mogelijk te reduceren.

 

Die 'nieuwe, vergrote' binnenstad van Sittard wordt doorkruist door de Rijksweg Noord en de Parallelweg. De Rijksweg Noord doorkruist de binnenstad en vormt een barriere voor zowel de 'winkelroute' ( Voorstad-Steenweg) als de 'culturele route' ( via Dobbelsteenplein). Uitgangspunt is daarom een autoluwe Rijksweg Noord. Alleen een knip voor doorgaand verkeer tussen de Engelenkampstraat en Elisabeth van Barstraat kan het functioneren van deze looproutes garanderen. En zo de verblijfskwaliteit van de binnenstad als geheel versterken. Dit geldt ook, maar in mindere mate, voor de Parallelweg langs het station.

 

Het verkeer dat in de huidige situatie gebruik maakt van de Rijksweg Noord als doorgaande route of als route naar de parkeervoorzieningen in het centrum, moet echter wel op een andere manier gefaciliteerd worden. Vanuit leefbaarheid, verkeersveiligheid en milieu zijn omrijdbewegingen over de rest van de binnenring niet wenselijk. Die kunnen echter alleen vermeden worden indien een alternatieve route wordt opgewaardeerd. Met andere woorden: de binnenring moet weer gecompleteerd worden. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden.

 

Bijvoorbeeld een ondertunneling van de Rijksweg Noord (ruimtelijk complex en dure oplossing) of opwaardering van de route via de Poststraat-Lupinestraat aan de westzijde van het station. De laatst genoemde optie vereist een duidelijke verstrakking van de route en een dwingende rerouting vanaf de Bergerweg, evenals een compleet gewijzigde aansluiting op de Tunnelstraat in combinatie met een nieuwe, verbrede spoortunnel ter plaatse.

 

De binnenring vormt een belangrijke route in het ontsluitingssysteem van de binnenstad. Een aantal stukken van de binnenring krijgen een nieuw profiel, te beginnen met de Odasingel. De ring wordt als continu ruimtelijk element herkenbaar door een eenduidige vormgeving en profilering als singel. De rijbanen worden begeleid door een bomenlaan en gescheiden van het langzaam verkeer door hagen. Bij dat profiel wordt voor leefbaarheid, verkeersveiligheid en oversteekbaarheid, uitgegaan van gemaximeerde verkeersintensiteiten (= een maximaal aantal autoverkeersbewegingen per etmaal). Dat vereist een reductie ten opzichte van de huidige en geprognosticeerde intensiteiten. Om die reductie van de interne automobiliteit te kunnen bereiken staan verschillende wegen open, zoals:

  • stimulering van alternatieve vormen van vervoer, zoals openbaar vervoer en fiets;
  • ontlasting van de ring door het doorgaande verkeer (zonder bestemming binnenstad) zoveel mogelijk buiten de binnenstadsring om te leiden. (Dit klinkt eenvoudig maar door de ligging van Sittard ten opzichte van de A2 is veel verkeer, met name vanuit Sittard- Oost, gedwongen om over (delen van) de binnenstadsring te rijden. In dat verband doet zich het ontbreken van de oostelijke tak van de buitenring van Sittard gevoelen. De N276 (Middenweg/ Hasseltsebaan) en de N297 (vanaf A2 richting Duitsland) fungeren als randweg van Sittard, maar ontberen een onderlinge verbinding aan de oostkant van Sittard. Dit is iets dat niet binnen het project Zitterd Revisited op te lossen is. Het vraagt een oplossing op het niveau van de hele stad en zal bijvoorbeeld in de Structuurvisie een belangrijke opgave vormen);
  • inzet van dynamisch verkeersmanagement (DVM) biedt de mogelijkheid om de gemaximeerde intensiteiten in het centrum te waarborgen en daarmee de doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid te beinvloeden. Dit instrument laat geen verkeer verdampen, maar kan het wel naar tijd en plaats sturen. En in het ultieme geval tijdelijk de toegang tot het centrum ontzeggen via buffering aan de randen van de stad.

Morfologie autoverkeer