Nieuwe huisvesting voor stadsbestuur en ambtenaren Sittard-Geleen

De huisvesting van de gemeentelijke organisatie is een belangrijk thema in het coalitieakkoord 2014-2018. Het betreft niet alleen nieuwe kantoren voor bestuur en de ambtelijke organisatie. Het raakt nadrukkelijk drie onderdelen van het coalitieakkoord. Dat zijn burgerparticipatie en een daarop aansluitende bestuursstijl en ambtelijke organisatie en het creëren van compacte stadscentra met een onderscheidend profiel. Ook draagt de nieuwe huisvesting bij aan het bevorderen van duurzaamheid.

Met deze aandachtspunten is gewerkt aan een nieuw huisvestingsconcept. Daarbij worden keuzes voorgesteld voor de huisvesting van het bestuur (college en raad) in het monumentale Kloosterkwartier in Sittard en van de ambtelijke organisatie in het te renoveren en uit te breiden Stadhuis aan de Markt in Geleen. Wethouder Noël Lebens (binnenstedelijke ontwikkeling): "De verplaatsing van bestuur en ambtenaren is meer dan een organisatorische kwestie. Het draagt bij aan de versterking en levendigheid van de centra in Geleen en Sittard." 

Geleen

De binnenstedelijke ontwikkeling van Geleen is gericht op service en dienstverlening. Prioriteiten zijn het compacter maken van het kernwinkelgebied, de aanpak van leegstand, de herinrichting van de openbare ruimte, de aanpak van het horecastraatje en de vormgeving van een horecaplein in samenhang met de herbestemming van het Oude Raadhuis. Deze prioriteiten en plannen worden ook door partijen in Geleen gedragen. Met het plan voor de huisvesting van ambtenaren in een deel van het Stadhuis Geleen en de daarmee verbonden nieuwbouw ter plaatse van het horecastraatje, worden meerdere van deze doelstellingen ingevuld. Bij de verbouwing wordt het Oude Raadhuis losgemaakt. Het oude monumentale Raadhuis kan dan een horecabestemming krijgen. Daarmee wordt de ontwikkeling van het beoogde horecaplein voor het monumentale Raadhuis van Geleen bevorderd.

Sittard

De binnenstedelijke ontwikkeling van Sittard richt zich op het thema ontmoeten, met een optimale mix van wonen, werken, winkelen, studeren en recreëren. Belangrijke prioriteiten zijn onder meer de herinrichting van verschillende binnenstadlocaties, de herontwikkeling van waardevolle historische panden, de bestrijding van leegstand, het compacter maken van het kernwinkelgebied en het creëren van een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte. De keuze voor de vestiging van het bestuur in de historische omgeving van het Kloosterkwartier speelt in op deze prioriteiten en levert hieraan een belangrijke bijdrage.

Nieuwe werken

Naast huisvesting speelt ook een nieuwe manier van werken een belangrijke rol. Wethouder Pieter Meekels (personeel en organisatie): "Met dit besluit wordt een impuls gegeven aan een gemeentelijke organisatie die klaar is voor de uitdagingen van de toekomst. Een nieuwe manier van werken in een nieuwe werkomgeving." Centrale gedachten van het nieuwe werken zijn tijd- en plaats onafhankelijk werken in een open, flexibele omgeving, voorzien van hedendaagse IT-voorzieningen. De verwachting is dat dit leidt tot verhoogde kwaliteit van dienstverlening, hogere medewerkerstevredenheid, een aantrekkelijker werkgeversimago, verhoogde productiviteit van de medewerkers en besparing op de huisvestingskosten. 

Met de realisatie van deze plannen is een investering gemoeid van in totaal circa 30 miljoen euro. Dit levert in de bouwfase ruim tweehonderd mensjaren aan werkgelegenheid op. De oplevering van het bestuurscentrum is voorzien medio 2018. De realisatie van de verbouwing en nieuwbouw van het Stadhuis in Geleen zal gefaseerd plaatsvinden. Er wordt naar gestreefd dit proces binnen een tijdsbestek van circa 3 jaar af te ronden, mede afhankelijk van factoren zoals grondverwerving en vergunningprocedures. De diensten die de stadswinkels aanbieden zullen bij de nieuwe huisvesting blijven bestaan.