40 miljoen euro voor een groen en gezond Zuid-Limburg

Op 1 november ondertekenden het Rijk en tien samenwerkende gemeenten in centraal westelijk Zuid-Limburg de Regio Deal ‘Ingenieus, Groen en Gezond: Zuid-Limburg maakt Nederland groter’. De tien gemeenten- Beek, Beekdaelen, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Sittard-Geleen, Stein, Vaals en Valkenburg aan de Geul - hebben gezamenlijk vier programmalijnen opgezet waarin de komende 4 jaar stevig vanuit het Rijk én de gemeenten wordt geïnvesteerd.

Economische groei en het versterken van de leefbaarheid en gezondheid in de regio staan hierbij centraal. Het Rijk geeft een financiële impuls van 20 miljoen euro. Dit bedrag wordt door de regio verdubbeld. Dankzij deze investering kunnen verschillende projecten versneld worden uitgevoerd en één krachtige regio worden ontwikkeld.

Grote opgaven, ambitieuze plannen

De ambities zijn groot, maar dat zijn de opgaven ook. Centraal, westelijk Zuid-Limburg kampt met een kwetsbare sociale structuur en gezondheidsopgaven. Op het gebied van zowel wonen als circulaire economie, industrie en landbouw moet het anders. Er is enerzijds een tekort aan geschoold personeel, anderzijds kampt de regio met een lage arbeidsparticipatie met alle maatschappelijke gevolgen van dien. Hoewel Zuid-Limburg een uniek landschap heeft, staat de kwaliteit van de natuur al jaren onder druk. Investeringen in deze groene long zijn nu meer dan ooit noodzakelijk. De komende 4 jaar gaan de samenwerkende gemeentes dan ook concrete projecten uitvoeren binnen de volgende vier programmalijnen:

  1. versterken van positief gezonde, veilige en sociale leefomgevingen in kwetsbare wijken;
  2. versnellen naar een circulaire economie en samenleving;
  3. versterken van het unieke landschap;
  4. werken aan een grensoverschrijdende kenniseconomie en internationale arbeidsmarkt.

Elk van deze programmalijnen streeft specifieke doelstellingen na, die de economische groei en de leefbaarheid in de regio versterken en leiden tot een bredere welvaart.

Frans Bastiaens, wethouder voor Stedelijke Ontwikkeling en Veerkrachtige Wijken Maastricht:
“Met onze Regio Deal creëren wij meer kansen voor mensen in een kwetsbare positie en stimuleren wij een duurzame kenniseconomie in een grensoverschrijdende samenwerking. Het unieke heuvellandschap is daarbij onze groene drager, waar we trots op zijn en die wij koesteren. Dankzij de Regio Deal, met gebundelde krachten én middelen wordt kennis gedeeld en gevaloriseerd om zo innovatie en veerkracht in onze regio te versterken! Op deze manier werken we samen aan een duurzame toekomst van Zuid-Limburg binnen Nederland én de Euregio.”

Regio Deal Parkstad

In totaal zijn in 2023 veertien Regio Deals gesloten, verspreid over Nederland. In Regio Deals werken het Rijk en de regio’s samen om de kwaliteit van het leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen. Zowel de nationale overheid, als de lokale en regionale overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties werken binnen de Regio Deals intensief samen aan de uitvoering van diverse programmalijnen en projecten. Ook Parkstad heeft een Regio Deal gesloten. Parkstad krijgt van het Rijk 25 miljoen euro en draagt zelf ook 25 miljoen euro bij. Uiteraard zal er een nauwe samenwerking zijn tussen beide Regio Deals, worden goede praktijkvoorbeelden onder meer in procesmanagement met elkaar gedeeld en wordt getracht de synergie tussen beiden te maximaliseren.